Ochrona danych w skrócie

Informacje ogólne

Poniższe informacje stanowią prosty przegląd tego, co dzieje się z Twoimi danymi osobowymi podczas odwiedzania tej strony internetowej. Dane osobowe to wszelkie dane, które mogą być wykorzystane do identyfikacji użytkownika. Szczegółowe informacje na temat ochrony danych osobowych można znaleźć w naszej polityce prywatności wymienionej pod tym tekstem.

Gromadzenie danych na tej stronie internetowej

Kto jest odpowiedzialny za gromadzenie danych na tej stronie internetowej?

Przetwarzanie danych na tej stronie internetowej odbywa się przez operatora strony internetowej. Ich dane kontaktowe można znaleźć w sekcji „Uwaga dotycząca podmiotu odpowiedzialnego” w niniejszej polityce prywatności.

W jaki sposób gromadzimy Twoje dane?

Z jednej strony Twoje dane są gromadzone, gdy nam je przekazujesz. Mogą to być np. dane, które wprowadzasz do formularza kontaktowego.
Inne dane są zbierane automatycznie lub za Państwa zgodą podczas odwiedzania strony internetowej przez nasze systemy informatyczne. Są to głównie dane techniczne (np. przeglądarka internetowa, system operacyjny czy czas wejścia na stronę). Dane te są zbierane automatycznie, gdy tylko wejdziesz na tę stronę internetową.

Do czego wykorzystujemy Twoje dane?

Część danych jest gromadzona w celu zapewnienia bezbłędnego działania strony internetowej. Inne dane mogą być wykorzystywane do analizy zachowania użytkownika.

Jakie prawa przysługują Ci w odniesieniu do Twoich danych?

W każdej chwili mają Państwo prawo do bezpłatnej informacji o pochodzeniu, odbiorcy i celu przechowywanych danych osobowych. Mają Państwo również prawo do żądania sprostowania lub usunięcia tych danych. Jeśli wyrazili Państwo zgodę na przetwarzanie danych, mogą ją Państwo w każdej chwili odwołać ze skutkiem na przyszłość. Mają Państwo również prawo zażądać ograniczenia przetwarzania Państwa danych osobowych w określonych okolicznościach.
Ponadto mają Państwo prawo do wniesienia skargi do właściwego organu nadzorczego.
W każdej chwili możesz skontaktować się z nami w przypadku tego lub innych pytań dotyczących ochrony danych.

Analityka i narzędzia innych firm

Kiedy odwiedzasz tę stronę internetową, Twoje zachowanie podczas surfowania może być oceniane statystycznie. Odbywa się to głównie za pomocą tak zwanych programów analitycznych.
Szczegółowe informacje na temat tych programów analitycznych można znaleźć w poniższej polityce prywatności.

Hosting i sieci dostarczania treści (CDN)

Hosting zewnętrzny

Ta strona internetowa jest hostowana przez zewnętrznego usługodawcę. Dane osobowe zebrane na tej stronie internetowej są przechowywane na serwerach hostingodawcy. Mogą to być między innymi adresy IP, prośby o kontakt, metadane i dane komunikacyjne, dane dotyczące umów, dane kontaktowe, imiona i nazwiska, wejścia na stronę internetową i inne dane generowane za pośrednictwem strony internetowej.
Usługodawca hostingowy jest wykorzystywany w celu realizacji umowy z naszymi potencjalnymi i obecnymi klientami (art. 6 ust. 1 lit. b RODO) oraz w interesie bezpiecznego, szybkiego i efektywnego udostępniania naszej oferty online przez profesjonalnego dostawcę (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).
Nasz hostingodawca będzie przetwarzał Państwa dane wyłącznie w zakresie niezbędnym do wypełnienia swoich zobowiązań w zakresie świadczenia usług i będzie postępował zgodnie z naszymi instrukcjami w odniesieniu do tych danych.
Korzystamy z usług następującego hostingodawcy:
ALL-INKL.COM
Hauptstraße 68
D-02742 Friedersdorf

Zawarcie umowy o realizację zamówienia

Aby zapewnić przetwarzanie danych zgodnie z przepisami o ochronie danych, zawarliśmy z naszym hostingodawcą umowę o realizację zamówień.

Informacje ogólne i obowiązkowe

Prywatność

Operatorzy tych stron bardzo poważnie traktują ochronę Państwa danych osobowych. Państwa dane osobowe traktujemy poufnie i zgodnie z ustawowymi przepisami o ochronie danych osobowych oraz niniejszym oświadczeniem o ochronie danych.
Podczas korzystania z tej strony internetowej gromadzone są różne dane osobowe.
Dane osobowe to dane, które mogą być wykorzystane do identyfikacji użytkownika. Niniejsza polityka prywatności wyjaśnia, jakie dane gromadzimy i do czego je wykorzystujemy. Wyjaśnia również, jak i w jakim celu to się robi.
Zwracamy uwagę, że transmisja danych w Internecie (np. podczas komunikacji za pośrednictwem poczty elektronicznej) może mieć luki w zabezpieczeniach. Nie jest możliwe całkowite zabezpieczenie danych przed dostępem osób trzecich.

Uwaga dotycząca organu odpowiedzialnego

Osobą odpowiedzialną za przetwarzanie danych na tej stronie internetowej jest:
edv & cad group
Buchbichl 38
D-83737 Irschenberg
Telefon: +49 (0) 8025 / 99 59 69
E-mail: info@edv-cad.de
Podmiotem odpowiedzialnym jest osoba fizyczna lub prawna, która samodzielnie lub wspólnie z innymi decyduje o celach i sposobach przetwarzania danych osobowych (np. nazwisk, adresów e-mail itp.).

Okres przechowywania

O ile w niniejszej polityce prywatności nie określono bardziej szczegółowego okresu przechowywania, Państwa dane osobowe pozostaną u nas do momentu ustania celu, dla którego przetwarzanie danych przestanie obowiązywać. Jeśli złożysz uzasadniony wniosek o usunięcie lub cofniesz zgodę na przetwarzanie danych, Twoje dane zostaną usunięte, chyba że będziemy mieli inne prawnie dopuszczalne podstawy do przechowywania Twoich danych osobowych (np. okresy przechowywania wynikające z prawa podatkowego lub handlowego); W tym ostatnim przypadku usunięcie nastąpi po ustaniu tych przyczyn.

Wskazówka dotycząca przekazywania danych do USA

Na naszej stronie internetowej zintegrowane są między innymi narzędzia firm z siedzibą w USA. Gdy te narzędzia są aktywne, Twoje dane osobowe mogą być udostępniane serwerom odpowiednich firm w USA. Zwracamy uwagę, że USA nie jest bezpiecznym krajem trzecim w rozumieniu unijnego prawa o ochronie danych. Firmy amerykańskie są zobowiązane do przekazywania danych osobowych organom bezpieczeństwa, a Państwo, jako osoba, której dane dotyczą, nie mogą podjąć kroków prawnych przeciwko temu.
W związku z tym nie można wykluczyć, że władze amerykańskie (np. agencje wywiadowcze) przetwarzają, oceniają i trwale przechowują Państwa dane na serwerach amerykańskich w celach inwigilacyjnych. Nie mamy kontroli nad tymi czynnościami przetwarzania.

Wycofanie zgody na przetwarzanie danych

Wiele operacji przetwarzania danych jest możliwych tylko za Państwa wyraźną zgodą. W każdej chwili możesz wycofać swoją zgodę. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania danych, którego dokonano do momentu odwołania.

Prawo do sprzeciwu wobec gromadzenia danych w szczególnych przypadkach oraz wobec marketingu bezpośredniego (art. 21 RODO)

JEŻELI PRZETWARZANIE DANYCH ODBYWA SIĘ NA PODSTAWIE ART. 6 UST. 1 LIT. A) RODO. 1 LIT. E) LUB F RODO, MAJĄ PAŃSTWO PRAWO W DOWOLNYM MOMENCIE WNIEŚĆ SPRZECIW WOBEC PRZETWARZANIA PAŃSTWA DANYCH OSOBOWYCH Z PRZYCZYN ZWIĄZANYCH Z PAŃSTWA SZCZEGÓLNĄ SYTUACJĄ; DOTYCZY TO RÓWNIEŻ PROFILOWANIA NA PODSTAWIE TYCH PRZEPISÓW. ODPOWIEDNIĄ PODSTAWĘ PRAWNĄ, NA KTÓREJ OPIERA SIĘ PRZETWARZANIE DANYCH, MOŻNA ZNALEŹĆ W NINIEJSZEJ POLITYCE PRYWATNOŚCI. W PRZYPADKU WNIESIENIA SPRZECIWU NIE BĘDZIEMY JUŻ PRZETWARZAĆ PAŃSTWA DANYCH OSOBOWYCH.
CHYBA ŻE MOŻEMY WYKAZAĆ WAŻNE PRAWNIE UZASADNIONE PODSTAWY DO PRZETWARZANIA, KTÓRE PRZEWAŻAJĄ NAD PAŃSTWA INTERESAMI, PRAWAMI I WOLNOŚCIAMI, LUB PRZETWARZANIE SŁUŻY DOCHODZENIU, WYKONYWANIU LUB OBRONIE ROSZCZEŃ PRAWNYCH (SPRZECIW ZGODNIE Z ART. 21 UST. 1 RODO).
JEŻELI PANI/PANA DANE OSOBOWE SĄ PRZETWARZANE W CELU MARKETINGU BEZPOŚREDNIEGO, MAJĄ PAŃSTWO PRAWO W DOWOLNYM MOMENCIE WNIEŚĆ SPRZECIW WOBEC PRZETWARZANIA PANI/PANA DANYCH OSOBOWYCH NA POTRZEBY TAKIEJ REKLAMY; DOTYCZY TO RÓWNIEŻ PROFILOWANIA, O ILE JEST ONO ZWIĄZANE Z TAKIM MARKETINGIEM BEZPOŚREDNIM. W PRZYPADKU WNIESIENIA SPRZECIWU PAŃSTWA DANE OSOBOWE NIE BĘDĄ JUŻ WYKORZYSTYWANE DO CELÓW MARKETINGU BEZPOŚREDNIEGO (SPRZECIW ZGODNIE Z ART. 21 UST. 2 RODO).

Prawo do wniesienia skargi do właściwego organu nadzorczego

W przypadku naruszenia RODO osoby, których dane dotyczą, mają prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, w szczególności w państwie członkowskim ich zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia. Prawo do wniesienia skargi pozostaje bez uszczerbku dla innych administracyjnych lub sądowych środków odwoławczych.
Prawo do przenoszenia danych Mają Państwo prawo do tego, aby dane, które przetwarzamy automatycznie na podstawie Państwa zgody lub w ramach realizacji umowy, zostały przekazane Państwu lub osobie trzeciej w powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego. Jeśli zażądają Państwo bezpośredniego przekazania danych innemu administratorowi, nastąpi to tylko w zakresie, w jakim jest to technicznie wykonalne.

Szyfrowanie SSL lub TLS

Ze względów bezpieczeństwa i w celu ochrony transmisji poufnych treści, takich jak zamówienia lub zapytania, które wysyłasz do nas jako operatora witryny, ta strona korzysta z szyfrowania SSL lub TLS. Połączenie szyfrowane można rozpoznać po tym, że pasek adresu przeglądarki zmienia się z „http://” na „https://” oraz po symbolu kłódki w wierszu przeglądarki.
Jeśli szyfrowanie SSL lub TLS jest aktywne, dane, które nam przekazujesz, nie mogą być odczytane przez osoby trzecie.

Informacje, usuwanie i korekta

W ramach obowiązujących przepisów prawa mają Państwo prawo do bezpłatnej informacji o przechowywanych danych osobowych, ich pochodzeniu i odbiorcach oraz celu przetwarzania danych w dowolnym momencie, a w razie potrzeby prawo do sprostowania lub usunięcia tych danych. W każdej chwili możesz skontaktować się z nami, jeśli masz dodatkowe pytania dotyczące danych osobowych.

Prawo do ograniczenia przetwarzania

Mają Państwo prawo żądać ograniczenia przetwarzania Państwa danych osobowych.
W każdej chwili możesz się z nami skontaktować. Prawo do ograniczenia przetwarzania przysługuje w następujących przypadkach:

  • Jeśli kwestionujesz prawidłowość przechowywanych przez nas Twoich danych osobowych, zwykle potrzebujemy czasu, aby to zweryfikować. Na czas trwania kontroli masz prawo żądać ograniczenia przetwarzania Twoich danych osobowych.
  • Jeśli przetwarzanie Państwa danych osobowych było/jest niezgodne z prawem, mogą Państwo zażądać ograniczenia przetwarzania danych zamiast ich usunięcia.
  • Jeśli nie potrzebujemy już Twoich danych osobowych, ale są one potrzebne do wykonywania, obrony lub dochodzenia roszczeń prawnych, masz prawo zażądać ograniczenia przetwarzania Twoich danych osobowych zamiast ich usunięcia.
  • W przypadku wniesienia sprzeciwu zgodnie z art. 21 ust. 1 lit. a) RODO. Zgodnie z art. 1 RODO należy zachować równowagę między Państwa interesami a naszymi. Dopóki nie zostanie ustalone, czyje interesy przeważają, mają Państwo prawo zażądać ograniczenia przetwarzania Państwa danych osobowych.
  • Jeżeli ograniczyli Państwo przetwarzanie swoich danych osobowych, dane te mogą być przetwarzane – poza ich przechowywaniem – wyłącznie za Państwa zgodą lub w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń prawnych lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej lub ze względu na ważny interes publiczny Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego.

Gromadzenie danych na tej stronie internetowej

Nasza strona internetowa wykorzystuje tzw. pliki „cookies”. Pliki cookie są małymi plikami tekstowymi i nie powodują żadnych szkód w urządzeniu użytkownika. Są one przechowywane tymczasowo na czas trwania sesji (sesyjne pliki cookie) lub na stałe (stałe pliki cookie) na urządzeniu użytkownika. Sesyjne pliki cookie są automatycznie usuwane po zakończeniu wizyty. Trwałe pliki cookie pozostają przechowywane na urządzeniu użytkownika do momentu ich samodzielnego usunięcia lub do momentu automatycznego usunięcia przez przeglądarkę internetową.
W niektórych przypadkach pliki cookie firm trzecich mogą być również przechowywane na Twoim urządzeniu podczas wchodzenia na naszą stronę (pliki cookie stron trzecich). Umożliwiają one nam lub Państwu korzystanie z określonych usług świadczonych przez firmę zewnętrzną (np. pliki cookie do przetwarzania usług płatniczych).
Pliki cookie pełnią różne funkcje. Wiele plików cookie jest technicznie niezbędnych, ponieważ bez nich niektóre funkcje strony internetowej nie działałyby (np. funkcja koszyka na zakupy lub wyświetlanie filmów). Inne pliki cookie służą do oceny zachowania użytkownika lub wyświetlania reklam.
Pliki cookie, które są niezbędne do przeprowadzenia procesu komunikacji elektronicznej (niezbędne pliki cookie) lub do zapewnienia określonych pożądanych przez użytkownika funkcji (funkcjonalne pliki cookie, np. do funkcji koszyka na zakupy) lub do optymalizacji strony internetowej (np. pliki cookie do pomiaru oglądalności sieci) są przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO). 1 lit. f RODO, chyba że wskazano inną podstawę prawną. Operator strony internetowej ma uzasadniony interes w przechowywaniu plików cookie w celu technicznie bezbłędnego i zoptymalizowanego świadczenia swoich usług. Jeśli poproszono o zgodę na przechowywanie plików cookie, dane pliki cookie będą przechowywane wyłącznie na podstawie tej zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO); Zgoda może być w każdej chwili odwołana.
Mogą Państwo ustawić swoją przeglądarkę w taki sposób, aby byli Państwo informowani o ustawieniu plików cookie i zezwalali na pliki cookie tylko w pojedynczych przypadkach, wykluczali akceptację plików cookie w określonych przypadkach lub ogólnie oraz aktywowali automatyczne usuwanie plików cookie po zamknięciu przeglądarki. Jeśli pliki cookie są wyłączone, funkcjonalność tej strony internetowej może być ograniczona. Jeśli pliki cookie są wykorzystywane przez firmy zewnętrzne lub do celów analitycznych, poinformujemy Cię o tym oddzielnie w ramach niniejszej polityki prywatności i w razie potrzeby poprosimy o zgodę.

Do zarządzania używanymi plikami cookie i podobnymi technologiami (piksele śledzące, sygnały nawigacyjne itp.) oraz powiązanymi zgodami korzystamy z narzędzia do wyrażania zgody „Real Cookie Banner”. Aby uzyskać szczegółowe informacje na temat działania Real Cookie Banner, zobacz https://devowl.io/de/rcb/datenverarbeitung/.

Podanie danych osobowych nie jest ani umownie wymagane, ani konieczne do zawarcia umowy. Podanie danych osobowych nie jest obowiązkowe. Jeśli nie podasz danych osobowych, nie będziemy mogli zarządzać Twoimi zgodami.

Ustawienia plików cookie

Media społecznościowe

Wtyczki Facebooka (przycisk „Lubię to” i „Udostępnij”)

Wtyczki sieci społecznościowej Facebook są zintegrowane z tą stroną internetową. Dostawcą tej usługi jest Facebook Ireland Limited, 4 Grand Canal Square, Dublin 2, Irlandia. Jednak według Facebooka zebrane dane będą również przekazywane do USA i innych państw trzecich.
Wtyczki Facebooka można rozpoznać po logo Facebooka lub przycisku „Lubię to” na tej stronie internetowej. Przegląd wtyczek Facebooka można znaleźć tutaj: https://developers.facebook.com/docs/plugins/?.
Gdy odwiedzasz tę stronę internetową, wtyczka nawiązuje bezpośrednie połączenie między Twoją przeglądarką a serwerem Facebooka. W ten sposób Facebook otrzymuje informację, że odwiedziłeś tę stronę internetową za pomocą swojego adresu IP. Jeśli klikniesz przycisk „Lubię to” na Facebooku, gdy jesteś zalogowany na swoim koncie na Facebooku, możesz połączyć zawartość tej strony internetowej ze swoim profilem na Facebooku. Dzięki temu Facebook może przyporządkować wizytę na tej stronie internetowej do konta użytkownika. Zwracamy uwagę, że jako dostawca stron nie mamy wiedzy na temat treści przesyłanych danych ani ich wykorzystania przez Facebook. Więcej informacji można znaleźć w polityce prywatności Facebooka pod adresem: https://de-de.facebook.com/privacy/explanation.
Jeśli nie życzą sobie Państwo, aby Facebook mógł przyporządkować Państwa wizytę na tej stronie internetowej do Państwa konta użytkownika na Facebooku, prosimy o wylogowanie się z konta użytkownika na Facebooku.
Korzystanie z wtyczek Facebooka odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a). 1 lit. f RODO. Operator strony internetowej ma uzasadniony interes w jak najszerszej widoczności w mediach społecznościowych. Jeżeli zażądano odpowiedniej zgody, przetwarzanie odbywa się wyłącznie na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a). 1 lit. RODO; Zgoda może być w każdej chwili odwołana.
Przekazywanie danych do USA odbywa się na podstawie standardowych klauzul umownych Komisji Europejskiej.
Szczegóły można znaleźć tutaj: https://www.facebook.com/legal/EU_data_transfer_addendum i https://de-de.facebook.com/help/566994660333381.

Narzędzia analityczne i reklama

Statystyki WordPressa

Ta strona korzysta ze „Statystyk WordPress” do statystycznej oceny dostępu odwiedzających. Dostawcą jest Automattic Inc., 60 29th Street #343, San Francisco, CA 94110-4929, USA.
WordPress Statistik wykorzystuje technologie, które umożliwiają rozpoznanie użytkownika w celu analizy jego zachowania (np. pliki cookie lub odcisk palca urządzenia). WordPress Statistics zbiera m.in. pliki dziennika (strona odsyłająca, adres IP, przeglądarka itp.), pochodzenie odwiedzających stronę internetową (kraj, miasto) oraz jakie działania podjęli na stronie (np. kliknięcia, wyświetlenia, pobrania). Zebrane w ten sposób informacje na temat korzystania z tej strony internetowej są przechowywane na serwerach w USA.
Twój adres IP zostanie zanonimizowany po przetworzeniu i przed zapisaniem.
Korzystanie z tego narzędzia analitycznego opiera się na art. 6 ust. 1 lit. a). 1 lit. f RODO. Operator strony internetowej ma uzasadniony interes w zanonimizowanej analizie zachowań użytkowników w celu optymalizacji zarówno swojej strony internetowej, jak i reklam. Jeśli zażądano odpowiedniej zgody (np. zgody na przechowywanie plików cookie), przetwarzanie odbywa się wyłącznie na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a). 1 lit. RODO; Zgoda może być w każdej chwili odwołana.

Biuletyn informacyjny

Dane do newslettera

Jeśli chcesz otrzymywać newsletter oferowany na stronie internetowej, wymagamy od Ciebie adresu e-mail, a także informacji, które pozwolą nam zweryfikować, czy jesteś właścicielem podanego adresu e-mail i czy zgadzasz się na otrzymywanie newslettera. Dalsze dane nie są gromadzone lub są zbierane wyłącznie na zasadzie dobrowolności. Wykorzystujemy te dane wyłącznie do przesyłania żądanych informacji i nie przekazujemy ich osobom trzecim.
Dane wprowadzone w formularzu rejestracyjnym newslettera są przetwarzane wyłącznie na podstawie Państwa zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO). W każdej chwili mogą Państwo odwołać swoją zgodę na przechowywanie Państwa danych, adresu e-mail i ich wykorzystanie do wysyłania newslettera, na przykład za pomocą linku „zrezygnuj z subskrypcji” w newsletterze. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem operacji przetwarzania danych, które już miały miejsce.
Dane przechowywane przez Państwa w celu zapisania się do newslettera będą przechowywane przez nas lub .dem przez nas lub dostawcę usługi newslettera do momentu rezygnacji z newslettera i usunięcia z listy dystrybucyjnej newslettera po rezygnacji z newslettera lub po ustaniu celu. Zastrzegamy sobie prawo do korzystania z adresów e-mail z naszej listy dystrybucyjnej newslettera według własnego uznania w ramach naszego uzasadnionego interesu zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a) RODO. 1 lit. f RODO.
Po wypisaniu się z listy dystrybucyjnej newslettera Twój adres e-mail może zostać zapisany na czarnej liście przez nas lub dostawcę usługi newslettera .dem, aby zapobiec przyszłym wysyłkom. Dane z czarnej listy będą wykorzystywane wyłącznie w tym celu i nie będą łączone z innymi danymi.
Służy to zarówno Państwa interesom, jak i naszemu interesowi polegającemu na przestrzeganiu wymogów prawnych przy wysyłaniu newsletterów (uzasadniony interes w rozumieniu art. 6 ust. 1 lit. f RODO). Przechowywanie na czarnej liście nie jest ograniczone czasowo. Mogą Państwo sprzeciwić się przechowywaniu danych, jeśli Państwa interesy przeważają nad naszym uzasadnionym interesem.

Wtyczki i narzędzia

YouTube z większą prywatnością

Ta strona internetowa zawiera filmy z YouTube. Strona internetowa jest obsługiwana przez Google Ireland Limited („Google”), Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irlandia.
Korzystamy z YouTube w rozszerzonym trybie ochrony danych. Według YouTube tryb ten oznacza, że YouTube nie przechowuje żadnych informacji o osobach odwiedzających tę stronę internetową przed obejrzeniem przez nich filmu. Z drugiej strony, przekazywanie danych partnerom YouTube niekoniecznie jest wykluczone przez rozszerzony tryb ochrony danych. Oto, jak YouTube łączy się z siecią Google DoubleClick, niezależnie od tego, czy oglądasz film.
Po uruchomieniu filmu YouTube na tej stronie internetowej nawiązywane jest połączenie z serwerami YouTube. W ten sposób serwer YouTube otrzymuje informację, które z naszych stron zostały odwiedzone przez użytkownika.
Jeśli użytkownik jest zalogowany na swoim koncie YouTube, zezwala się YouTube na przyporządkowanie jego zachowania podczas surfowania bezpośrednio do jego osobistego profilu. Możesz temu zapobiec, wylogowując się ze swojego konta YouTube.
Ponadto YouTube może przechowywać różne pliki cookie na urządzeniu użytkownika po uruchomieniu filmu lub korzystać z porównywalnych technologii rozpoznawania (np. odcisk palca urządzenia). W ten sposób YouTube może uzyskać informacje o osobach odwiedzających tę stronę internetową. Informacje te są wykorzystywane m.in. do zbierania statystyk wideo, poprawy komfortu użytkowania i zapobiegania próbom oszustwa.
W razie potrzeby po rozpoczęciu filmu na YouTube mogą zostać uruchomione dalsze operacje przetwarzania danych, na które nie mamy wpływu.
Korzystanie z YouTube ma na celu atrakcyjną prezentację naszej oferty online.
Stanowi to uzasadniony interes w rozumieniu art. 6 ust. 1 lit. f RODO. 1 lit. f RODO. Jeżeli zażądano odpowiedniej zgody, przetwarzanie odbywa się wyłącznie na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a). 1 lit. RODO; Zgoda może być w każdej chwili odwołana.
Więcej informacji na temat ochrony danych w YouTube można znaleźć w polityce prywatności pod adresem: https://policies.google.com/privacy?hl=de.

Niesamowita czcionka

Ta strona używa Font Awesome do spójnego wyświetlania czcionek i symboli. Dostawcą jest Fonticons, Inc., 6 Porter Road Apartment 3R, Cambridge, Massachusetts, USA.
Po otwarciu strony przeglądarka ładuje wymagane czcionki do pamięci podręcznej przeglądarki, aby poprawnie wyświetlać tekst, czcionki i symbole. Aby to zrobić, przeglądarka, której używasz, musi połączyć się z serwerami Font Awesome. W rezultacie Font Awesome dowiaduje się, że dostęp do tej witryny został uzyskany za pośrednictwem Twojego adresu IP. Korzystanie z Font Awesome opiera się na art. 6 ust. 1 lit. a). 1 lit. f RODO. Mamy uzasadniony interes w jednolitej prezentacji kroju pisma na naszej stronie internetowej. Jeśli zażądano odpowiedniej zgody (np. zgody na przechowywanie plików cookie), przetwarzanie odbywa się wyłącznie na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a). 1 lit. RODO; Zgoda może być w każdej chwili odwołana.
Jeśli Twoja przeglądarka nie obsługuje Font Awesome, komputer użyje czcionki domyślnej.
Aby uzyskać więcej informacji na temat Font Awesome, zapoznaj się z Polityką prywatności Font Awesome
pod: https://fontawesome.com/privacy.

Mapy Google

Ta strona korzysta z usługi mapowej Google Maps. Dostawcą jest Google Ireland Limited („Google”), Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irlandia.
Aby móc korzystać z funkcji Google Maps, konieczne jest zapisanie adresu IP użytkownika. Informacje te są z reguły przesyłane na serwer Google w USA i tam przechowywane. Dostawca tej strony internetowej nie ma wpływu na ten transfer danych.
Korzystanie z Google Maps ma na celu atrakcyjną prezentację naszych ofert online i łatwe odnalezienie miejsc wskazanych przez nas na stronie internetowej. Stanowi to uzasadniony interes w rozumieniu art. 6 ust. 1 lit. f RODO. 1 lit. f RODO. Jeżeli zażądano odpowiedniej zgody, przetwarzanie odbywa się wyłącznie na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a). 1 lit. RODO; Zgoda może być w każdej chwili odwołana.
Przekazywanie danych do USA odbywa się na podstawie standardowych klauzul umownych Komisji Europejskiej.
Szczegóły można znaleźć tutaj: https://privacy.google.com/businesses/gdprcontrollerterms/ i https://privacy.google.com/businesses/gdprcontrollerterms/sccs/.
Więcej informacji na temat postępowania z danymi użytkowników można znaleźć w polityce prywatności Google: https://policies.google.com/privacy?hl=de.

Google reCAPTCHA

Na tej stronie internetowej używamy „Google reCAPTCHA” (zwanego dalej „reCAPTCHA”). Dostawcą jest Google Ireland Limited („Google”), Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irlandia.
ReCAPTCHA ma na celu sprawdzenie, czy wprowadzanie danych na tej stronie internetowej (np.B. w formularzu kontaktowym) odbywa się przez człowieka lub przez zautomatyzowany program. W tym celu reCAPTCHA analizuje zachowanie odwiedzającego stronę internetową w oparciu o różne cechy. Analiza ta rozpoczyna się automatycznie, gdy tylko odwiedzający witrynę wejdzie na stronę. Do analizy reCAPTCHA ocenia różne informacje (np.B. adres IP, długość pobytu odwiedzającego stronę internetową na stronie internetowej lub ruchy myszy wykonane przez użytkownika). Dane zebrane podczas analizy zostaną przekazane do Google.
Analizy reCAPTCHA działają całkowicie w tle. Odwiedzający stronę internetową nie są informowani o tym, że przeprowadzana jest analiza.
Przechowywanie i analiza danych odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO. Operator strony internetowej ma uzasadniony interes w ochronie swoich ofert internetowych przed nadużywaniem zautomatyzowanego szpiegowania i SPAMU. Jeżeli zażądano odpowiedniej zgody, przetwarzanie odbywa się wyłącznie na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a). 1 lit. RODO; Zgoda może być w każdej chwili odwołana.
Aby uzyskać więcej informacji na temat Google reCAPTCHA, zapoznaj się z Polityką prywatności Google i Warunkami korzystania z usługi Google pod następującymi linkami:
https://policies.google.com/privacy?hl=de i https://policies.google.com/terms?hl=de.