Ochrona danych w skrócie

Informacje ogólne

Poniższe uwagi stanowią prosty przegląd tego, co dzieje się z Twoimi danymi osobowymi podczas odwiedzania tej witryny. Dane osobowe to wszelkie dane, za pomocą których można Cię zidentyfikować. Szczegółowe informacje na temat ochrony danych można znaleźć w naszym oświadczeniu o ochronie danych wymienionym w niniejszym tekście.

Gromadzenie danych na tej stronie internetowej

Kto jest odpowiedzialny za gromadzenie danych na tej stronie?

Przetwarzanie danych na tej stronie internetowej odbywa się przez operatora strony internetowej. Ich dane kontaktowe można znaleźć w sekcji „Informacja o organie odpowiedzialnym” w niniejszym oświadczeniu o ochronie danych.

W jaki sposób gromadzimy Twoje dane?

Z jednej strony Twoje dane są zbierane poprzez ich przekazanie nam. Mogą to być, w przypadku .B, dane, które wprowadzasz w formularzu kontaktowym.
Inne dane są zbierane automatycznie lub po Twojej zgodzie podczas odwiedzania strony internetowej przez nasze systemy informatyczne. Są to głównie dane techniczne (np.B przeglądarka internetowa, system operacyjny czy czas dostępu do strony). Dane te są zbierane automatycznie, gdy tylko wejdziesz na tę stronę internetową.

Do czego wykorzystujemy Twoje dane?

Część danych jest zbierana w celu zapewnienia bezbłędnego udostępniania strony internetowej. Inne dane mogą być wykorzystywane do analizy zachowań użytkowników.

Jakie prawa przysługują Państwu w odniesieniu do Państwa danych?

Masz prawo w dowolnym momencie do bezpłatnego otrzymania informacji o pochodzeniu, odbiorcy i celu przechowywanych danych osobowych. Masz również prawo zażądać sprostowania lub usunięcia tych danych. Jeśli wyraziłeś zgodę na przetwarzanie danych, możesz odwołać tę zgodę w dowolnym momencie na przyszłość. Masz również prawo do żądania ograniczenia przetwarzania Twoich danych osobowych w pewnych okolicznościach.
Ponadto mają Państwo prawo do złożenia skargi do właściwego organu nadzorczego.
Możesz skontaktować się z nami w dowolnym momencie, jeśli masz dodatkowe pytania dotyczące ochrony danych.

Narzędzia analityczne i narzędzia innych firm

Kiedy odwiedzasz tę stronę internetową, Twoje zachowanie podczas surfowania może być oceniane statystycznie. Odbywa się to głównie za pomocą tak zwanych programów analitycznych.
Szczegółowe informacje na temat tych programów analitycznych można znaleźć w poniższej polityce prywatności.

Sieci hostingu i dostarczania treści (CDN)

Hosting zewnętrzny

Ta strona internetowa jest hostowana przez zewnętrznego dostawcę usług (hostera). Dane osobowe zebrane na tej stronie internetowej są przechowywane na serwerach hostera. Może to obejmować adresy IP, prośby o kontakt, dane meta i komunikacyjne, dane umowne, dane kontaktowe, nazwiska, dostęp do stron internetowych i inne dane generowane za pośrednictwem strony internetowej.
Hoster jest wykorzystywany w celu realizacji umowy z naszymi potencjalnymi i obecnymi klientami (art. 6 ust. 1 lit.b RODO) oraz w interesie bezpiecznego, szybkiego i skutecznego dostarczania naszej oferty online przez profesjonalnego dostawcę (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).
Nasz hoster będzie przetwarzał Twoje dane tylko w zakresie niezbędnym do wypełnienia swoich zobowiązań w zakresie wydajności i postępuje zgodnie z naszymi instrukcjami w odniesieniu do tych danych.
Używamy następującego hostera:
ALL-INKL.COM
Hauptstraße 68
D-02742 Friedersdorf, Niemcy

Zawarcie umowy o realizację zamówienia

W celu zapewnienia przetwarzania zgodnego z ochroną danych, zawarliśmy umowę o przetwarzanie zamówień z naszym hosterem.

Informacje ogólne i informacje obowiązkowe

Prywatność

Operatorzy tych stron bardzo poważnie podeszli do ochrony Twoich danych osobowych. Traktujemy Twoje dane osobowe poufnie i zgodnie z ustawowymi przepisami o ochronie danych oraz niniejszym oświadczeniem o ochronie danych.
Podczas korzystania z tej strony internetowej gromadzone są różne dane osobowe.
Dane osobowe to dane, za pomocą których można Cię osobiście zidentyfikować. Niniejsza polityka prywatności wyjaśnia, jakie dane gromadzimy i do czego je wykorzystujemy. Wyjaśnia również, w jaki sposób i w jakim celu się to robi.
Zwracamy uwagę, że transmisja danych w Internecie (np.B. podczas komunikacji za pośrednictwem poczty elektronicznej) może mieć luki w zabezpieczeniach. Pełna ochrona danych przed dostępem osób trzecich nie jest możliwa.

Uwaga dotycząca organu odpowiedzialnego

Organem odpowiedzialnym za przetwarzanie danych na tej stronie internetowej jest:
Grupa EDV i cad
Buchbichl 38
D-83737 Irschenberg, Niemcy
Telefon: +49 (0) 8025 / 99 59 69
E-mail: info@edv-cad.de
Organem odpowiedzialnym jest osoba fizyczna lub prawna, która samodzielnie lub wspólnie z innymi decyduje o celach i sposobach przetwarzania danych osobowych (e.B nazwiska, adresy e-mail itp.).

Okres przechowywania

O ile w niniejszym oświadczeniu o ochronie danych nie określono bardziej szczegółowego okresu przechowywania, Twoje dane osobowe pozostaną u nas do momentu, gdy cel przetwarzania danych przestanie obowiązywać. Jeśli złożysz uzasadniony wniosek o usunięcie lub odwołasz swoją zgodę na przetwarzanie danych, Twoje dane zostaną usunięte, chyba że mamy inne prawnie dopuszczalne powody przechowywania Twoich danych osobowych (np.B. podatkowe lub handlowe okresy przechowywania); w tym ostatnim przypadku skreślenie następuje po usunięciu tych powodów.

Uwaga dotycząca przekazywania danych do USA

Między innymi narzędzia firm z siedzibą w USA są zintegrowane z naszą stroną internetową. Jeśli narzędzia te są aktywne, Twoje dane osobowe mogą zostać udostępnione amerykańskim serwerom odpowiednich firm. Chcielibyśmy zwrócić uwagę, że Stany Zjednoczone nie są bezpiecznym krajem trzecim w rozumieniu unijnego prawa o ochronie danych. Firmy amerykańskie są zobowiązane do przekazania danych osobowych organom bezpieczeństwa bez możliwości podjęcia przez Ciebie jako osoby, której dane dotyczą, kroków prawnych przeciwko temu.
Nie można zatem wykluczyć, że władze USA (np.B. tajne służby) przetwarzają, oceniają i trwale przechowują Państwa dane na serwerach amerykańskich w celach inwigilacji. Nie mamy wpływu na te czynności przetwarzania.

Cofnięcie zgody na przetwarzanie danych

Wiele operacji przetwarzania danych jest możliwych tylko za Twoją wyraźną zgodą. Możesz odwołać swoją zgodę w dowolnym momencie. Legalność przetwarzania danych prowadzonego do momentu odwołania pozostaje nienaruszona przez odwołanie.

Prawo do sprzeciwu wobec gromadzenia danych w szczególnych przypadkach, a także wobec marketingu bezpośredniego (art. 21 RODO)

JEŻELI PRZETWARZANIE DANYCH ODBYWA SIĘ NA PODSTAWIE ART. 6 UST. 1 LIT. E LUB F RODO, MASZ PRAWO W DOWOLNYM MOMENCIE SPRZECIWIĆ SIĘ PRZETWARZANIU TWOICH DANYCH OSOBOWYCH Z PRZYCZYN WYNIKAJĄCYCH Z TWOJEJ SZCZEGÓLNEJ SYTUACJI; DOTYCZY TO RÓWNIEŻ PROFILOWANIA NA PODSTAWIE TYCH POSTANOWIEŃ. ODPOWIEDNIĄ PODSTAWĘ PRAWNĄ, NA KTÓREJ OPIERA SIĘ PRZETWARZANIE, MOŻNA ZNALEŹĆ W NINIEJSZYM OŚWIADCZENIU O OCHRONIE DANYCH. JEŚLI SPRZECIWISZ SIĘ, NIE BĘDZIEMY JUŻ PRZETWARZAĆ TWOICH DANYCH OSOBOWYCH, KTÓRYCH TO DOTYCZY,
O ILE NIE MOŻEMY WYKAZAĆ WAŻNYCH PRAWNIE UZASADNIONYCH PODSTAW DO PRZETWARZANIA, KTÓRE PRZEWAŻAJĄ NAD TWOIMI INTERESAMI, PRAWAMI I WOLNOŚCIAMI LUB PRZETWARZANIE SŁUŻY DOCHODZENIU, WYKONYWANIU LUB OBRONIE ROSZCZEŃ PRAWNYCH (SPRZECIW NA PODSTAWIE ART. 21 UST. 1 RODO).
JEŚLI TWOJE DANE OSOBOWE SĄ PRZETWARZANE DO CELÓW MARKETINGU BEZPOŚREDNIEGO, MASZ PRAWO W DOWOLNYM MOMENCIE SPRZECIWIĆ SIĘ PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH DOTYCZĄCYCH CIEBIE W CELU TAKIEJ REKLAMY; DOTYCZY TO RÓWNIEŻ PROFILOWANIA, O ILE JEST ONO ZWIĄZANE Z TAKĄ REKLAMĄ BEZPOŚREDNIĄ. JEŚLI SPRZECIWISZ SIĘ, TWOJE DANE OSOBOWE NIE BĘDĄ JUŻ WYKORZYSTYWANE DO CELÓW MARKETINGU BEZPOŚREDNIEGO (SPRZECIW NA PODSTAWIE ART. 21 UST. 2 RODO).

Prawo do wniesienia skargi do właściwego organu nadzorczego

W przypadku naruszenia RODO osoby, których dane dotyczą, mają prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, w szczególności w państwie członkowskim swojego zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca domniemanego naruszenia. Prawo do złożenia skargi pozostaje bez uszczerbku dla wszelkich innych administracyjnych lub sądowych środków ochrony prawnej.
Prawo do przenoszenia danych Masz prawo do tego, aby dane, które przetwarzamy automatycznie na podstawie Twojej zgody lub w ramach realizacji umowy, zostały przekazane Tobie lub stronie trzeciej we wspólnym formacie nadającym się do odczytu maszynowego. Jeśli zażądasz bezpośredniego przekazania danych innemu administratorowi, nastąpi to tylko w zakresie, w jakim jest to technicznie wykonalne.

Szyfrowanie SSL lub TLS

Ta strona korzysta z szyfrowania SSL lub TLS ze względów bezpieczeństwa i w celu ochrony transmisji poufnych treści, takich jak zamówienia lub zapytania, które wysyłasz do nas jako operatora witryny. Zaszyfrowane połączenie można rozpoznać po tym, że linia adresu przeglądarki zmienia się z „http://” na „https://” oraz po symbolu kłódki w linii przeglądarki.
Jeśli szyfrowanie SSL lub TLS jest aktywne, dane, które nam przesyłasz, nie mogą być odczytywane przez osoby trzecie.

Informowanie, usuwanie i poprawianie

W ramach obowiązujących przepisów prawa masz prawo w dowolnym momencie do bezpłatnej informacji o przechowywanych danych osobowych, ich pochodzeniu i odbiorcy oraz celu przetwarzania danych oraz, w razie potrzeby, prawo do poprawienia lub usunięcia tych danych. Możesz skontaktować się z nami w dowolnym momencie, jeśli masz dodatkowe pytania dotyczące danych osobowych.

Prawo do ograniczenia przetwarzania

Masz prawo żądać ograniczenia przetwarzania Twoich danych osobowych.
Możesz skontaktować się z nami w dowolnym momencie. Prawo do ograniczenia przetwarzania istnieje w następujących przypadkach:

  • Jeśli kwestionujesz dokładność przechowywanych u nas danych osobowych, zwykle potrzebujemy czasu, aby to zweryfikować. Na czas trwania audytu masz prawo zażądać ograniczenia przetwarzania Twoich danych osobowych.
  • Jeśli przetwarzanie Twoich danych osobowych było/jest niezgodne z prawem, możesz zażądać ograniczenia przetwarzania danych zamiast ich usunięcia.
  • Jeśli nie potrzebujemy już Twoich danych osobowych, ale potrzebujesz ich do wykonywania, obrony lub dochodzenia roszczeń prawnych, masz prawo zażądać ograniczenia przetwarzania Twoich danych osobowych zamiast ich usunięcia.
  • W przypadku wniesienia sprzeciwu zgodnie z art. 21 ust. 1 RODO, należy zachować równowagę między Twoimi i naszymi interesami. Dopóki nie jest jeszcze jasne, czyje interesy przeważają, masz prawo zażądać ograniczenia przetwarzania Twoich danych osobowych.
  • Jeżeli ograniczyli Państwo przetwarzanie swoich danych osobowych, dane te mogą być przetwarzane wyłącznie – poza ich przechowywaniem – za Państwa zgodą lub w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń prawnych lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej lub ze względu na ważny interes publiczny Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego.

Gromadzenie danych na tej stronie internetowej

Nasze strony internetowe używają tak zwanych „plików cookie”. Pliki cookie są małymi plikami tekstowymi i nie powodują żadnych uszkodzeń urządzenia. Są one przechowywane tymczasowo na Twoim urządzeniu na czas trwania sesji (sesyjne pliki cookie) lub na stałe (stałe pliki cookie). Sesyjne pliki cookie są automatycznie usuwane po zakończeniu wizyty. Stałe pliki cookie pozostają przechowywane na Twoim urządzeniu, dopóki nie usuniesz ich samodzielnie lub nie zostaną automatycznie usunięte przez przeglądarkę internetową.
W niektórych przypadkach pliki cookie firm zewnętrznych mogą być również przechowywane na Twoim urządzeniu po wejściu na naszą stronę (pliki cookie stron trzecich). Umożliwiają one nam lub Tobie korzystanie z niektórych usług firmy zewnętrznej (np.B. pliki cookie do przetwarzania usług płatniczych).
Pliki cookie mają różne funkcje. Liczne pliki cookie są technicznie konieczne, ponieważ niektóre funkcje strony internetowej nie działałyby bez nich (np.B. funkcja koszyka lub wyświetlanie filmów). Inne pliki cookie służą do oceny zachowania użytkownika lub wyświetlania reklam.
Pliki cookie, które są niezbędne do przeprowadzenia procesu komunikacji elektronicznej (niezbędne pliki cookie) lub do zapewnienia pewnych pożądanych przez Ciebie funkcji (funkcjonalne pliki cookie, e.B. do funkcji koszyka) lub do optymalizacji strony internetowej (e.B. pliki cookie do pomiaru odbiorców internetowych) są przechowywane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO, chyba że określono inną podstawę prawną. Operator strony internetowej ma uzasadniony interes w przechowywaniu plików cookie w celu technicznie bezbłędnego i zoptymalizowanego świadczenia swoich usług. Jeżeli zażądano zgody na przechowywanie plików cookie, przechowywanie danych plików cookie odbywa się wyłącznie na podstawie tej zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO); zgoda może zostać odwołana w dowolnym momencie.
Możesz ustawić swoją przeglądarkę tak, aby była informowana o ustawieniach plików cookie i zezwalała na pliki cookie tylko w indywidualnych przypadkach, wykluczyć akceptację plików cookie w niektórych przypadkach lub ogólnie i aktywować automatyczne usuwanie plików cookie podczas zamykania przeglądarki. Wyłączenie plików cookie może ograniczyć funkcjonalność tej witryny. O ile pliki cookie są wykorzystywane przez firmy zewnętrzne lub do celów analitycznych, poinformujemy Cię o tym osobno w kontekście niniejszego oświadczenia o ochronie danych i, jeśli to konieczne, poprosimy o Twoją zgodę.

Do zarządzania używanymi plikami cookie i podobnymi technologiami (piksele śledzące, sygnały nawigacyjne itp.) oraz powiązanymi zgodami korzystamy z narzędzia do wyrażania zgody „Real Cookie Banner”. Aby uzyskać szczegółowe informacje na temat działania Real Cookie Banner, zobacz https://devowl.io/de/rcb/datenverarbeitung/.

Podanie danych osobowych nie jest ani umownie wymagane, ani konieczne do zawarcia umowy. Podanie danych osobowych nie jest obowiązkowe. Jeśli nie podasz danych osobowych, nie będziemy mogli zarządzać Twoimi zgodami.

Ustawienia plików cookie

Media społecznościowe

Wtyczki Facebooka (przycisk „Lubię to i udostępnij”)

Wtyczki sieci społecznościowej Facebook są zintegrowane na tej stronie. Dostawcą tej usługi jest Facebook Ireland Limited, 4 Grand Canal Square, Dublin 2, Irlandia. Jednak według Facebooka zebrane dane będą również przekazywane do USA i innych krajów trzecich.
Wtyczki Facebooka można rozpoznać po logo Facebooka lub przycisku „Lubię to” na tej stronie. Przegląd wtyczek Facebooka można znaleźć tutaj: https://developers.facebook.com/docs/plugins/?.
Kiedy odwiedzasz tę stronę, wtyczka ustanawia bezpośrednie połączenie między Przeglądarką a serwerem Facebooka. Facebook otrzymuje informację, że odwiedziłeś tę stronę internetową za pomocą swojego adresu IP. Jeśli klikniesz przycisk „Lubię to” na Facebooku, gdy jesteś zalogowany na swoje konto na Facebooku, możesz połączyć zawartość tej strony z profilem na Facebooku. Dzięki temu Facebook może przypisać wizytę na tej stronie do Twojego konta użytkownika. Zwracamy uwagę, że jako dostawca stron nie mamy wiedzy na temat treści przesyłanych danych ani ich wykorzystania przez Facebook. Więcej informacji można znaleźć w polityce prywatności Facebooka pod adresem: https://de-de.facebook.com/privacy/explanation.
Jeśli nie chcesz, aby Facebook mógł powiązać Twoją wizytę na tej stronie z Twoim kontem użytkownika na Facebooku, wyloguj się ze swojego konta użytkownika na Facebooku.
Korzystanie z wtyczek Facebooka opiera się na art. 6 ust. 1 lit. f RODO. Operator strony internetowej ma uzasadniony interes w jak najszerszej widoczności w mediach społecznościowych. Jeżeli zażądano odpowiedniej zgody, przetwarzanie odbywa się wyłącznie na podstawie art. 6 ust. 1 lit. RODO; zgoda może zostać odwołana w dowolnym momencie.
Przekazywanie danych do USA odbywa się na podstawie standardowych klauzul umownych Komisji Europejskiej.
Szczegóły można znaleźć tutaj: https://www.facebook.com/legal/EU_data_transfer_addendum i https://de-de.facebook.com/help/566994660333381.

Narzędzia analityczne i reklama

Statystyki WordPress

Ta strona internetowa wykorzystuje „WordPress statystyki” do statystycznej oceny dostępu odwiedzających. Dostawcą jest Automattic Inc., 60 29th Street #343, San Francisco, CA 94110-4929, USA.
WordPress Statistics wykorzystuje technologie, które umożliwiają rozpoznanie użytkownika w celu analizy zachowań użytkownika (np.B pliki cookie lub odciski palców urządzenia). Statystyki WordPress rejestrują do analizy między innymi pliki dziennika (strona odsyłająca, adres IP, przeglądarka itp.), Pochodzenie odwiedzających stronę internetową (kraj, miasto) oraz jakie działania podjęli na stronie (np.B kliknięcia, wyświetlenia, pobrania). Zebrane w ten sposób informacje na temat korzystania z tej strony internetowej są przechowywane na serwerach w USA.
Twój adres IP zostanie zanonimizowany po przetworzeniu i przed przechowywaniem.
Zastosowanie tego narzędzia analitycznego opiera się na art. 6 ust. 1 lit. f RODO. Operator strony internetowej ma uzasadniony interes w anonimowej analizie zachowań użytkowników w celu optymalizacji zarówno swojej strony internetowej, jak i reklam. Jeżeli zażądano odpowiedniej zgody (np.B. zgody na przechowywanie plików cookie), przetwarzanie odbywa się wyłącznie na podstawie art. 6 ust. 1 lit. RODO; zgoda może zostać odwołana w dowolnym momencie.

Biuletyn informacyjny

Dane newslettera

Jeśli chcesz otrzymywać newsletter oferowany na stronie internetowej, potrzebujemy od Ciebie adresu e-mail, a także informacji, które pozwalają nam zweryfikować, czy jesteś właścicielem podanego adresu e-mail i że zgadzasz się na otrzymywanie newslettera. Dalsze dane nie będą zbierane lub będą zbierane wyłącznie na zasadzie dobrowolności. Używamy tych danych wyłącznie do wysyłania żądanych informacji i nie przekazujemy ich stronom trzecim.
Przetwarzanie danych wprowadzonych w formularzu rejestracyjnym newslettera odbywa się wyłącznie na podstawie Twojej zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO). W każdej chwili możesz odwołać swoją zgodę na przechowywanie danych, adresu e-mail i ich wykorzystanie do wysyłania newslettera, na przykład za pomocą linku „zrezygnuj z subskrypcji” w biuletynie. Legalność operacji przetwarzania danych, które już miały miejsce, pozostaje nienaruszona przez odwołanie.
Dane, które przechowujesz u nas w celu otrzymywania biuletynu, będą przechowywane przez nas lub dostawcę usług newslettera do momentu.dem gdy zrezygnujesz z subskrypcji biuletynu i zostaną usunięte z listy dystrybucyjnej biuletynu po rezygnacji z subskrypcji biuletynu lub po zakończeniu celu. Zastrzegamy sobie prawo do korzystania z adresów e-mail z naszej listy dystrybucyjnej biuletynu według własnego uznania w zakresie naszego uzasadnionego interesu zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f RODO do usunięcia lub zablokowania.
Po wypisaniu się z listy dystrybucyjnej newslettera Twój adres e-mail może być przechowywany na czarnej liście przez nas lub .dem dostawcę usług newslettera w celu zapobieżenia przyszłym wysyłkom. Dane z czarnej listy będą wykorzystywane wyłącznie w tym celu i nie będą łączone z innymi danymi.
Służy to zarówno Twojemu interesowi, jak i naszemu interesowi w przestrzeganiu wymogów prawnych podczas wysyłania biuletynów (uzasadniony interes w rozumieniu art. 6 ust. 1 lit. f RODO). Przechowywanie na czarnej liście nie jest ograniczone w czasie. Możesz sprzeciwić się przechowywaniu, jeśli Twoje interesy przeważają nad naszym uzasadnionym interesem.

Wtyczki i narzędzia

YouTube z rozszerzoną prywatnością

Ta strona integruje filmy z YouTube. Operatorem stron jest Google Ireland Limited („Google”), Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irlandia.
Korzystamy z YouTube w rozszerzonym trybie prywatności. Według YouTube ten tryb oznacza, że YouTube nie przechowuje żadnych informacji o odwiedzających tę stronę przed obejrzeniem filmu. Jednak przekazywanie danych partnerom YouTube niekoniecznie jest wykluczone przez rozszerzony tryb ochrony danych. W ten sposób YouTube łączy się z siecią Google DoubleClick, niezależnie od tego, czy oglądasz film.
Jak tylko rozpoczniesz film z YouTube na tej stronie, nawiązywane jest połączenie z serwerami YouTube. Serwer YouTube jest informowany, które z naszych stron odwiedziłeś.
Jeśli jesteś zalogowany na swoje konto YouTube, umożliwiasz YouTube przypisanie Twojego zachowania podczas surfowania bezpośrednio do Twojego osobistego profilu. Możesz temu zapobiec, wylogowując się ze swojego konta YouTube.
Ponadto YouTube może przechowywać różne pliki cookie na Twoim urządzeniu po uruchomieniu filmu lub korzystać z porównywalnych technologii rozpoznawania (np.B. odciski palców urządzeń). W ten sposób YouTube może uzyskać informacje o odwiedzających tę stronę internetową. Informacje te są wykorzystywane między innymi do zbierania statystyk wideo, poprawy komfortu użytkowania i zapobiegania próbom oszustwa.
W razie potrzeby dalsze operacje przetwarzania danych mogą zostać uruchomione po rozpoczęciu filmu na YouTube, na który nie mamy wpływu.
Korzystanie z YouTube leży w interesie atrakcyjnej prezentacji naszych ofert online.
Stanowi to uzasadniony interes w rozumieniu art. 6 ust. 6. 1 lit. f RODO. Jeżeli zażądano odpowiedniej zgody, przetwarzanie odbywa się wyłącznie na podstawie art. 6 ust. 1 lit. RODO; zgoda może zostać odwołana w dowolnym momencie.
Więcej informacji na temat ochrony danych w YouTube można znaleźć w ich polityce prywatności pod adresem: https://policies.google.com/privacy?hl=de.

Czcionka Awesome

Ta strona używa Font Awesome do jednolitego wyświetlania czcionek i symboli. Dostawcą jest Fonticons, Inc., 6 Porter Road Apartment 3R, Cambridge, Massachusetts, USA.
Po wywołaniu strony przeglądarka ładuje wymagane czcionki do pamięci podręcznej przeglądarki w celu prawidłowego wyświetlania tekstów, czcionek i symboli. W tym celu przeglądarka, z których korzystasz, musi połączyć się z serwerami Font Awesome. W rezultacie Font Awesome dowiaduje się, że ta strona internetowa została uzyskana za pośrednictwem Twojego adresu IP. Użycie Font Awesome opiera się na art. 6 ust. 1 lit. f RODO. Mamy uzasadniony interes w jednolitej prezentacji kroju pisma na naszej stronie internetowej. Jeżeli zażądano odpowiedniej zgody (np.B. zgody na przechowywanie plików cookie), przetwarzanie odbywa się wyłącznie na podstawie art. 6 ust. 1 lit. RODO; zgoda może zostać odwołana w dowolnym momencie.
Jeśli Twoja przeglądarka nie obsługuje Font Awesome, komputer będzie używał standardowej czcionki.
Więcej informacji na temat Font Awesome można znaleźć w polityce prywatności Font Awesome
pod: https://fontawesome.com/privacy.

Mapy Google

Ta strona korzysta z usługi mapowej Google Maps. Dostawcą jest Google Ireland Limited („Google”), Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irlandia.
Aby korzystać z funkcji Google Maps, konieczne jest zapisanie adresu IP. Informacje te są zwykle przesyłane na serwer Google w USA i tam przechowywane. Dostawca tej strony nie ma wpływu na ten transfer danych.
Korzystanie z Google Maps leży w interesie atrakcyjnej prezentacji naszych ofert online i łatwej wyszukiwarki miejsc wskazanych przez nas na stronie internetowej. Stanowi to uzasadniony interes w rozumieniu art. 6 ust. 6. 1 lit. f RODO. Jeżeli zażądano odpowiedniej zgody, przetwarzanie odbywa się wyłącznie na podstawie art. 6 ust. 1 lit. RODO; zgoda może zostać odwołana w dowolnym momencie.
Przekazywanie danych do USA odbywa się na podstawie standardowych klauzul umownych Komisji Europejskiej.
Szczegóły można znaleźć tutaj: https://privacy.google.com/businesses/gdprcontrollerterms/ i https://privacy.google.com/businesses/gdprcontrollerterms/sccs/.
Więcej informacji na temat postępowania z danymi użytkownika można znaleźć w polityce prywatności Google: https://policies.google.com/privacy?hl=de.

Google reCAPTCHA

Na tej stronie internetowej używamy „Google reCAPTCHA” (zwanego dalej „reCAPTCHA”). Dostawcą jest Google Ireland Limited („Google”), Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irlandia.
ReCAPTCHA ma na celu sprawdzenie, czy wprowadzanie danych na tej stronie internetowej (np.B. w formularzu kontaktowym) odbywa się przez człowieka lub przez zautomatyzowany program. W tym celu reCAPTCHA analizuje zachowanie odwiedzającego stronę internetową w oparciu o różne cechy. Analiza ta rozpoczyna się automatycznie, gdy tylko odwiedzający witrynę wejdzie na stronę. Do analizy reCAPTCHA ocenia różne informacje (np.B. adres IP, długość pobytu odwiedzającego stronę internetową na stronie internetowej lub ruchy myszy wykonane przez użytkownika). Dane zebrane podczas analizy zostaną przekazane do Google.
Analizy reCAPTCHA działają całkowicie w tle. Odwiedzający stronę internetową nie są informowani o tym, że przeprowadzana jest analiza.
Przechowywanie i analiza danych odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO. Operator strony internetowej ma uzasadniony interes w ochronie swoich ofert internetowych przed nadużywaniem zautomatyzowanego szpiegowania i SPAMU. Jeżeli zażądano odpowiedniej zgody, przetwarzanie odbywa się wyłącznie na podstawie art. 6 ust. 1 lit. RODO; zgoda może zostać odwołana w dowolnym momencie.
Aby uzyskać więcej informacji na temat Google reCAPTCHA, zapoznaj się z Polityką prywatności Google i Warunkami korzystania z usługi Google pod następującymi linkami:
https://policies.google.com/privacy?hl=de i https://policies.google.com/terms?hl=de.