Gegevensbescherming in één oogopslag

Algemene informatie

De volgende informatie geeft een eenvoudig overzicht van wat er met uw persoonsgegevens gebeurt wanneer u deze website bezoekt. Persoonsgegevens zijn alle gegevens die kunnen worden gebruikt om u persoonlijk te identificeren. Gedetailleerde informatie over het onderwerp gegevensbescherming vindt u in onze privacyverklaring onder deze tekst.

Gegevensverzameling op deze website

Wie is verantwoordelijk voor het verzamelen van gegevens op deze website?

De gegevensverwerking op deze website wordt uitgevoerd door de exploitant van de website. Hun contactgegevens zijn te vinden in de rubriek “Opmerking over de verantwoordelijke instantie” in deze privacyverklaring.

Hoe verzamelen wij uw gegevens?

Enerzijds worden uw gegevens verzameld wanneer u deze aan ons verstrekt. Dit kunnen bijvoorbeeld gegevens zijn die u invult in een contactformulier.
Andere gegevens worden automatisch of met uw toestemming verzameld wanneer u de website bezoekt door onze IT-systemen. Dit zijn voornamelijk technische gegevens (bijv. internetbrowser, besturingssysteem of tijdstip van toegang tot de pagina). Deze gegevens worden automatisch verzameld zodra u deze website bezoekt.

Waarvoor gebruiken wij uw gegevens?

Een deel van de gegevens wordt verzameld om een foutloze beschikbaarstelling van de website te garanderen. Andere gegevens kunnen worden gebruikt om uw gebruikersgedrag te analyseren.

Welke rechten heeft u met betrekking tot uw gegevens?

U hebt te allen tijde het recht om kosteloos informatie te ontvangen over de herkomst, de ontvanger en het doel van uw opgeslagen persoonsgegevens. U heeft ook het recht om te verzoeken om correctie of verwijdering van deze gegevens. Als u toestemming hebt gegeven voor de gegevensverwerking, kunt u deze toestemming te allen tijde voor de toekomst intrekken. U hebt ook het recht om in bepaalde omstandigheden de beperking van de verwerking van uw persoonsgegevens te vragen.
Bovendien hebt u het recht om een klacht in te dienen bij de bevoegde toezichthoudende autoriteit.
U kunt te allen tijde contact met ons opnemen voor deze of andere vragen die u heeft over gegevensbescherming.

Analysetools en tools van derden

Wanneer u deze website bezoekt, kan uw surfgedrag statistisch worden geëvalueerd. Dit gebeurt voornamelijk met zogenaamde analyseprogramma’s.
Gedetailleerde informatie over deze analyseprogramma’s is te vinden in het volgende privacybeleid.

Netwerken voor hosting en levering van inhoud (CDN)

Externe hosting

Deze website wordt gehost door een externe dienstverlener. De persoonsgegevens die op deze website worden verzameld, worden opgeslagen op de servers van de hoster. Dit kan omvatten, maar is niet beperkt tot, IP-adressen, contactverzoeken, meta- en communicatiegegevens, contractgegevens, contactgegevens, namen, websitebezoeken en andere gegevens die via een website worden gegenereerd.
De hoster wordt gebruikt voor de uitvoering van het contract met onze potentiële en bestaande klanten (art. 6 lid 1 sub b AVG) en in het belang van een veilige, snelle en efficiënte beschikbaarstelling van ons online aanbod door een professionele aanbieder (art. 6 lid 1 sub f AVG).
Onze hoster zal uw gegevens alleen verwerken voor zover dat nodig is om aan zijn prestatieverplichtingen te voldoen en zal onze instructies met betrekking tot deze gegevens opvolgen.
Wij maken gebruik van de volgende hoster:
ALL-INKL.COM
Hauptstraße 68
D-02742 Friedersdorf

Afsluiten van een overeenkomst voor de verwerking van bestellingen

Om een gegevensbeschermingsconforme verwerking te garanderen, hebben wij met onze hoster een contract voor de verwerking van bestellingen gesloten.

Algemene informatie en verplichte informatie

Privacy

De beheerders van deze pagina’s nemen de bescherming van uw persoonsgegevens zeer serieus. Wij behandelen uw persoonsgegevens vertrouwelijk en in overeenstemming met de wettelijke voorschriften inzake gegevensbescherming en deze privacyverklaring.
Wanneer u deze website gebruikt, worden verschillende persoonsgegevens verzameld.
Persoonsgegevens zijn gegevens die gebruikt kunnen worden om u persoonlijk te identificeren. In dit privacybeleid leggen we uit welke gegevens we verzamelen en waarvoor we ze gebruiken. Ook wordt uitgelegd hoe en met welk doel dit gebeurt.
Wij wijzen u erop dat de gegevensoverdracht via het internet (bijv. bij communicatie via e-mail) veiligheidslekken kan vertonen. Het is niet mogelijk om de gegevens volledig te beschermen tegen toegang door derden.

Opmerking over de verantwoordelijke instantie

De verantwoordelijke voor de gegevensverwerking op deze website is:
edv & cad group
Buchbichl 38
D-83737 Irschenberg
Telefoon: +49 (0) 8025 / 99 59 69
E-mailadres: info@edv-cad.de
De verantwoordelijke is de natuurlijke of rechtspersoon die, alleen of samen met anderen, beslist over het doel van en de middelen voor de verwerking van persoonsgegevens (bijv. namen, e-mailadressen, enz.).

Bewaartermijn

Tenzij in deze privacyverklaring een meer specifieke bewaartermijn wordt vermeld, blijven uw persoonsgegevens bij ons tot het doel waarvoor de gegevensverwerking niet langer van toepassing is. Als u een legitiem verzoek tot verwijdering indient of uw toestemming voor gegevensverwerking intrekt, worden uw gegevens verwijderd, tenzij we andere wettelijk toegestane gronden hebben om uw persoonsgegevens op te slaan (bijv. bewaartermijnen volgens het belasting- of handelsrecht); In het laatste geval vindt de verwijdering plaats nadat deze redenen hebben opgehouden te bestaan.

Opmerking over gegevensoverdracht naar de VS

Op onze website zijn onder andere tools van in de VS gevestigde bedrijven geïntegreerd. Wanneer deze tools actief zijn, kunnen uw persoonlijke gegevens worden gedeeld met de servers van de respectievelijke bedrijven in de VS. Wij willen erop wijzen dat de VS geen veilig derde land is in de zin van de EU-wetgeving inzake gegevensbescherming. Amerikaanse bedrijven zijn verplicht om persoonsgegevens te overhandigen aan veiligheidsautoriteiten zonder dat u als betrokkene hiertegen juridische stappen kunt ondernemen.
Daarom kan niet worden uitgesloten dat Amerikaanse autoriteiten (bijv. inlichtingendiensten) uw gegevens verwerken, evalueren en permanent opslaan op Amerikaanse servers voor bewakingsdoeleinden. Wij hebben geen controle over deze verwerkingsactiviteiten.

Intrekking van uw toestemming voor gegevensverwerking

Veel gegevensverwerkingen zijn alleen mogelijk met uw uitdrukkelijke toestemming. U kunt uw toestemming te allen tijde intrekken. De rechtmatigheid van de gegevensverwerking die tot de intrekking heeft plaatsgevonden, blijft door de intrekking onaangetast.

Recht om bezwaar te maken tegen het verzamelen van gegevens in bijzondere gevallen en tegen direct marketing (art. 21 AVG)

ALS DE GEGEVENSVERWERKING WORDT UITGEVOERD OP BASIS VAN ART. 6 LID . 1 LIT. E OF F AVG, HEBT U HET RECHT OM TE ALLEN TIJDE BEZWAAR TE MAKEN TEGEN DE VERWERKING VAN UW PERSOONSGEGEVENS OM REDENEN DIE VERBAND HOUDEN MET UW SPECIFIEKE SITUATIE; DIT GELDT OOK VOOR PROFILERING OP BASIS VAN DEZE BEPALINGEN. DE RESPECTIEVELIJKE RECHTSGROND WAAROP DE VERWERKING IS GEBASEERD, IS TE VINDEN IN DEZE PRIVACYVERKLARING. ALS U BEZWAAR MAAKT, ZULLEN WIJ UW PERSOONSGEGEVENS NIET LANGER VERWERKEN.
TENZIJ WIJ DWINGENDE GERECHTVAARDIGDE GRONDEN VOOR DE VERWERKING KUNNEN AANTONEN DIE ZWAARDER WEGEN DAN UW BELANGEN, RECHTEN EN VRIJHEDEN OF DE VERWERKING DIENT VOOR DE INSTELLING, UITOEFENING OF ONDERBOUWING VAN EEN RECHTSVORDERING (BEZWAAR OP GROND VAN ART. 21 LID 1 AVG).
ALS UW PERSOONSGEGEVENS WORDEN VERWERKT MET HET OOG OP DIRECT MARKETING, HEBT U HET RECHT OM TE ALLEN TIJDE BEZWAAR TE MAKEN TEGEN DE VERWERKING VAN UW PERSOONSGEGEVENS MET HET OOG OP DERGELIJKE RECLAME; DIT GELDT OOK VOOR PROFILERING VOOR ZOVER DEZE VERBAND HOUDT MET DERGELIJKE DIRECT MARKETING. ALS U BEZWAAR MAAKT, WORDEN UW PERSOONSGEGEVENS NIET MEER GEBRUIKT VOOR DIRECT MARKETING (BEZWAAR OP GROND VAN ART. 21 LID 2 AVG).

Recht om een klacht in te dienen bij de bevoegde toezichthoudende autoriteit

In geval van een inbreuk op de AVG hebben betrokkenen het recht om een klacht in te dienen bij een toezichthoudende autoriteit, met name in de lidstaat van hun gewone verblijfplaats, werkplek of plaats van de vermeende inbreuk. Het recht om een klacht in te dienen doet geen afbreuk aan andere administratieve of gerechtelijke beroepsmogelijkheden.
Recht op overdraagbaarheid van gegevens U hebt het recht om gegevens die wij op basis van uw toestemming of ter uitvoering van een overeenkomst geautomatiseerd verwerken, in een gangbaar, machinaal leesbaar formaat aan u of aan een derde te laten overhandigen. Als u verzoekt om de gegevens rechtstreeks over te dragen aan een andere verwerkingsverantwoordelijke, gebeurt dit alleen voor zover dit technisch mogelijk is.

SSL- of TLS-versleuteling

Om veiligheidsredenen en ter bescherming van de overdracht van vertrouwelijke inhoud, zoals bestellingen of aanvragen die u ons als exploitant van de site stuurt, maakt deze site gebruik van SSL- of TLS-codering. Een versleutelde verbinding herkent u aan het feit dat de adresbalk van de browser verandert van “http://” in “https://” en aan het slotsymbool in uw browserregel.
Als SSL- of TLS-codering is geactiveerd, kunnen de gegevens die u aan ons doorgeeft niet door derden worden gelezen.

Informatie, verwijdering en correctie

In het kader van de toepasselijke wettelijke bepalingen hebt u te allen tijde recht op gratis informatie over uw opgeslagen persoonsgegevens, de herkomst en ontvangers ervan en het doel van de gegevensverwerking en, indien nodig, een recht op correctie of verwijdering van deze gegevens. U kunt te allen tijde contact met ons opnemen als u nog vragen heeft over persoonsgegevens.

Recht op beperking van de verwerking

U heeft het recht om de beperking van de verwerking van uw persoonsgegevens te vragen.
U kunt te allen tijde contact met ons opnemen. Het recht op beperking van de verwerking bestaat in de volgende gevallen:

  • Als u de juistheid van uw persoonsgegevens die wij van u hebben betwist, hebben wij meestal tijd nodig om dit te verifiëren. Voor de duur van de audit heeft u het recht om de beperking van de verwerking van uw persoonsgegevens te vragen.
  • Als de verwerking van uw persoonsgegevens onrechtmatig was/is, kunt u verzoeken om beperking van de gegevensverwerking in plaats van verwijdering.
  • Als wij uw persoonsgegevens niet langer nodig hebben, maar u deze nodig heeft voor de uitoefening of onderbouwing van een rechtsvordering, heeft u het recht om in plaats van verwijdering te verzoeken om beperking van de verwerking van uw persoonsgegevens.
  • Als u bezwaar maakt op grond van art. 21 lid 1. 1 AVG moet er een evenwicht worden gevonden tussen uw belangen en die van ons. Zolang nog niet vaststaat wiens belangen prevaleren, heeft u het recht om te verzoeken om beperking van de verwerking van uw persoonsgegevens.
  • Als u de verwerking van uw persoonsgegevens hebt beperkt, mogen deze gegevens – afgezien van de opslag ervan – alleen worden verwerkt met uw toestemming of voor de instelling, uitoefening of onderbouwing van een rechtsvordering of voor de bescherming van de rechten van een andere natuurlijke of rechtspersoon of om redenen van zwaarwegend algemeen belang van de Europese Unie of een lidstaat.

Gegevensverzameling op deze website

Onze website maakt gebruik van zogenaamde “cookies”. Cookies zijn kleine tekstbestanden en veroorzaken geen schade aan uw apparaat. Ze worden tijdelijk voor de duur van een sessie (sessiecookies) of permanent (permanente cookies) op uw apparaat opgeslagen. Sessiecookies worden automatisch verwijderd aan het einde van uw bezoek. Permanente cookies blijven op uw apparaat opgeslagen totdat u ze zelf verwijdert of totdat ze automatisch door uw webbrowser worden verwijderd.
In sommige gevallen kunnen ook cookies van externe bedrijven op uw apparaat worden opgeslagen wanneer u onze site bezoekt (cookies van derden). Deze stellen ons of u in staat om gebruik te maken van bepaalde diensten die door het externe bedrijf worden aangeboden (bijv. cookies voor het verwerken van betalingsdiensten).
Cookies hebben verschillende functies. Veel cookies zijn technisch noodzakelijk, omdat bepaalde functies van de website zonder cookies niet zouden werken (bijv. de winkelwagenfunctie of de weergave van video’s). Andere cookies worden gebruikt om het gedrag van gebruikers te evalueren of om advertenties weer te geven.
Cookies die nodig zijn om het elektronische communicatieproces uit te voeren (noodzakelijke cookies) of om bepaalde door u gewenste functies te bieden (functionele cookies, bijv. voor de winkelwagenfunctie) of om de website te optimaliseren (bijv. cookies om het webpubliek te meten) worden verwerkt op basis van art. 1 lit. f AVG, tenzij een andere rechtsgrond is opgegeven. De exploitant van de website heeft een gerechtvaardigd belang bij het opslaan van cookies voor een technisch foutloze en geoptimaliseerde levering van zijn diensten. Indien toestemming voor het opslaan van cookies is gevraagd, worden de betreffende cookies uitsluitend op basis van deze toestemming opgeslagen (art. 6 lid 1 sub a AVG); De toestemming kan te allen tijde worden ingetrokken.
U kunt uw browser zo instellen dat u wordt geïnformeerd over het plaatsen van cookies en cookies alleen in individuele gevallen toestaat, de acceptatie van cookies in bepaalde gevallen of in het algemeen uitsluit en het automatisch verwijderen van cookies activeert wanneer de browser wordt gesloten. Als cookies zijn uitgeschakeld, kan de functionaliteit van deze website beperkt zijn. Als cookies worden gebruikt door externe bedrijven of voor analysedoeleinden, zullen wij u hierover afzonderlijk informeren in het kader van deze privacyverklaring en indien nodig om uw toestemming vragen.

Om de gebruikte cookies en soortgelijke technologieën (trackingpixels, webbakens, enz.) en de bijbehorende toestemmingen te beheren, gebruiken we de toestemmingstool “Real Cookie Banner”. Voor meer informatie over hoe Real Cookie Banner werkt, zie https://devowl.io/de/rcb/datenverarbeitung/.

Het verstrekken van persoonsgegevens is contractueel niet verplicht of noodzakelijk voor het sluiten van een overeenkomst. U bent niet verplicht om de persoonsgegevens te verstrekken. Als u de persoonsgegevens niet verstrekt, kunnen wij uw toestemmingen niet beheren.

Cookie-instellingen

Sociale media

Facebook-plug-ins (Like- en Share-knop)

Op deze website zijn plug-ins van het sociale netwerk Facebook geïntegreerd. De aanbieder van deze dienst is Facebook Ireland Limited, 4 Grand Canal Square, Dublin 2, Ierland. Volgens Facebook zullen de verzamelde gegevens echter ook worden doorgegeven aan de VS en andere derde landen.
U herkent de Facebook-plug-ins aan het Facebook-logo of de “Vind ik leuk”-knop op deze website. Een overzicht van de Facebook-plug-ins vindt u hier: https://developers.facebook.com/docs/plugins/?.
Wanneer u deze website bezoekt, brengt de plug-in een directe verbinding tot stand tussen uw browser en de Facebook-server. Hierdoor ontvangt Facebook de informatie dat u deze website met uw IP-adres hebt bezocht. Als u op de Facebook-knop “Vind ik leuk” klikt terwijl u bent ingelogd op uw Facebook-account, kunt u de inhoud van deze website koppelen aan uw Facebook-profiel. Hierdoor kan Facebook uw bezoek aan deze website koppelen aan uw gebruikersaccount. Wij wijzen u erop dat wij als aanbieder van de pagina’s geen kennis hebben van de inhoud van de verzonden gegevens of het gebruik ervan door Facebook. Meer informatie vindt u in de privacyverklaring van Facebook op: https://de-de.facebook.com/privacy/explanation.
Als u niet wilt dat Facebook uw bezoek aan deze website aan uw Facebook-gebruikersaccount kan koppelen, moet u zich afmelden bij uw Facebook-gebruikersaccount.
Het gebruik van de Facebook-plug-ins is gebaseerd op artikel 6, lid 1, van het EG-Verdrag. 1 lit. f AVG. De exploitant van de website heeft een gerechtvaardigd belang bij een zo breed mogelijke zichtbaarheid op sociale media. Indien een overeenkomstige toestemming is gevraagd, vindt de verwerking uitsluitend plaats op basis van art. 1 lit. een AVG; De toestemming kan te allen tijde worden ingetrokken.
De overdracht van gegevens naar de VS is gebaseerd op de modelcontractbepalingen van de Europese Commissie.
Details zijn hier te vinden: https://www.facebook.com/legal/EU_data_transfer_addendum en https://de-de.facebook.com/help/566994660333381.

Analysetools en advertenties

WordPress Statistieken

Deze website maakt gebruik van “WordPress Statistics” om de toegang van bezoekers statistisch te evalueren. De aanbieder is Automattic Inc., 60 29th Street #343, San Francisco, CA 94110-4929, USA.
WordPress Statistik maakt gebruik van technologieën die de herkenning van de gebruiker mogelijk maken met het oog op het analyseren van gebruikersgedrag (bijv. cookies of device fingerprinting). WordPress Statistics verzamelt onder andere logbestanden (referrer, IP-adres, browser, etc.), de herkomst van websitebezoekers (land, stad) en welke acties ze op de site hebben ondernomen (bijv. clicks, views, downloads). De op deze manier verzamelde informatie over het gebruik van deze website wordt opgeslagen op servers in de VS.
Uw IP-adres wordt na verwerking en voor opslag geanonimiseerd.
Het gebruik van dit analyse-instrument is gebaseerd op artikel 6, lid 1, van het EG-Verdrag. 1 lit. f AVG. De exploitant van de website heeft een gerechtvaardigd belang bij de geanonimiseerde analyse van het gebruikersgedrag om zowel zijn website als zijn reclame te optimaliseren. Als een overeenkomstige toestemming is gevraagd (bijv. toestemming voor het opslaan van cookies), vindt de verwerking uitsluitend plaats op basis van art. 1 lit. een AVG; De toestemming kan te allen tijde worden ingetrokken.

Nieuwsbrief

Nieuwsbrief gegevens

Als u de op de website aangeboden nieuwsbrief wilt ontvangen, hebben wij een e-mailadres van u nodig, evenals informatie waarmee wij kunnen verifiëren dat u de eigenaar bent van het opgegeven e-mailadres en dat u akkoord gaat met het ontvangen van de nieuwsbrief. Verdere gegevens worden niet of alleen op vrijwillige basis verzameld. Wij gebruiken deze gegevens alleen om de gevraagde informatie toe te sturen en geven deze niet door aan derden.
De verwerking van de gegevens die u in het aanmeldingsformulier voor de nieuwsbrief invoert, vindt uitsluitend plaats op basis van uw toestemming (art. 6 lid 1 sub a AVG). U kunt uw toestemming voor het opslaan van uw gegevens, uw e-mailadres en het gebruik ervan voor het verzenden van de nieuwsbrief te allen tijde intrekken, bijvoorbeeld via de link “afmelden” in de nieuwsbrief. De rechtmatigheid van de reeds uitgevoerde gegevensverwerkingen blijft door de herroeping onaangetast.
De gegevens die u voor de aanmelding voor de nieuwsbrief opslaat, worden door ons of door ons of door de aanbieder van de nieuwsbrief .dem opgeslagen totdat u zich afmeldt voor de nieuwsbrief en na afmelding van de nieuwsbrief of na het ophouden van het doel te hebben opgehouden te bestaan, uit de verzendlijst van de nieuwsbrief worden verwijderd. Wij behouden ons het recht voor om e-mailadressen uit onze verzendlijst voor nieuwsbrieven naar eigen goeddunken te gebruiken in het kader van ons gerechtvaardigd belang volgens art. 1 lit. f AVG.
Nadat u zich hebt afgemeld voor de distributielijst van de nieuwsbrief, kan uw e-mailadres door ons of .dem de aanbieder van de nieuwsbrief op een zwarte lijst worden opgeslagen om toekomstige mailings te voorkomen. De gegevens van de zwarte lijst worden alleen voor dit doel gebruikt en worden niet samengevoegd met andere gegevens.
Dit dient zowel uw belang als ons belang om te voldoen aan de wettelijke vereisten bij het verzenden van nieuwsbrieven (gerechtvaardigd belang in de zin van art. 6 lid 1 sub f AVG). De opslag op de zwarte lijst is niet beperkt in de tijd. U kunt bezwaar maken tegen de opslag als uw belangen zwaarder wegen dan ons gerechtvaardigd belang.

Plug-ins en tools

YouTube met verbeterde privacy

Deze website bevat video’s van YouTube. De website wordt geëxploiteerd door Google Ireland Limited (“Google”), Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ierland.
Wij gebruiken YouTube in de uitgebreide gegevensbeschermingsmodus. Volgens YouTube betekent deze modus dat YouTube geen informatie over bezoekers van deze website opslaat voordat ze de video bekijken. Aan de andere kant wordt de overdracht van gegevens aan YouTube-partners niet noodzakelijkerwijs uitgesloten door de uitgebreide gegevensbeschermingsmodus. Hier leest u hoe YouTube verbinding maakt met het Google DoubleClick-netwerk, ongeacht of u een video bekijkt.
Zodra u een YouTube-video op deze website start, wordt een verbinding met de servers van YouTube tot stand gebracht. Daarbij wordt de YouTube-server geïnformeerd welke van onze pagina’s u hebt bezocht.
Als u bent ingelogd op uw YouTube-account, geeft u YouTube toestemming om uw surfgedrag rechtstreeks aan uw persoonlijke profiel toe te wijzen. U kunt dit voorkomen door u af te melden bij uw YouTube-account.
Bovendien kan YouTube na het starten van een video verschillende cookies op uw apparaat opslaan of vergelijkbare herkenningstechnologieën gebruiken (bijv. device fingerprinting). Op deze manier kan YouTube informatie verkrijgen over bezoekers van deze website. Deze informatie wordt onder andere gebruikt om videostatistieken te verzamelen, de gebruikerservaring te verbeteren en fraudepogingen te voorkomen.
Indien nodig kunnen na het starten van een YouTube-video verdere gegevensverwerkingen worden geactiveerd, waarop wij geen invloed hebben.
Het gebruik van YouTube is in het belang van een aantrekkelijke presentatie van ons online aanbod.
Dit vormt een gerechtvaardigd belang in de zin van art. 1 lit. f AVG. Indien een overeenkomstige toestemming is gevraagd, vindt de verwerking uitsluitend plaats op basis van art. 1 lit. een AVG; De toestemming kan te allen tijde worden ingetrokken.
Meer informatie over gegevensbescherming bij YouTube vindt u in de privacyverklaring van YouTube op: https://policies.google.com/privacy?hl=de.

Lettertype geweldig

Deze site maakt gebruik van Font Awesome voor de consistente weergave van lettertypen en symbolen. De aanbieder is Fonticons, Inc., 6 Porter Road Apartment 3R, Cambridge, Massachusetts, USA.
Wanneer u een pagina opent, laadt uw browser de benodigde lettertypen in de browsercache om tekst, lettertypen en symbolen correct weer te geven. Om dit te doen, moet de browser die u gebruikt verbinding maken met de servers van Font Awesome. Als gevolg hiervan wordt Font Awesome ervan op de hoogte gebracht dat deze website via uw IP-adres is opgeroepen. Het gebruik van Font Awesome is gebaseerd op art. 1 lit. f AVG. Wij hebben een gerechtvaardigd belang bij een uniforme presentatie van het lettertype op onze website. Als een overeenkomstige toestemming is gevraagd (bijv. toestemming voor het opslaan van cookies), vindt de verwerking uitsluitend plaats op basis van art. 1 lit. een AVG; De toestemming kan te allen tijde worden ingetrokken.
Als uw browser Font Awesome niet ondersteunt, gebruikt uw computer een standaardlettertype.
Voor meer informatie over Font Awesome, verwijzen wij u naar het privacybeleid van Font Aawesome
onder: https://fontawesome.com/privacy.

Google Kaarten

Deze site maakt gebruik van de kaartendienst Google Maps. De aanbieder is Google Ireland Limited (“Google”), Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ierland.
Om de functies van Google Maps te kunnen gebruiken, is het noodzakelijk om uw IP-adres op te slaan. Deze informatie wordt meestal doorgestuurd naar een server van Google in de VS en daar opgeslagen. De aanbieder van deze site heeft geen invloed op deze gegevensoverdracht.
Het gebruik van Google Maps is in het belang van een aantrekkelijke presentatie van ons online aanbod en een gemakkelijke vindbaarheid van de door ons op de website aangegeven plaatsen. Dit vormt een gerechtvaardigd belang in de zin van art. 1 lit. f AVG. Indien een overeenkomstige toestemming is gevraagd, vindt de verwerking uitsluitend plaats op basis van art. 1 lit. een AVG; De toestemming kan te allen tijde worden ingetrokken.
De overdracht van gegevens naar de VS is gebaseerd op de modelcontractbepalingen van de Europese Commissie.
Details vindt u hier: https://privacy.google.com/businesses/gdprcontrollerterms/ en https://privacy.google.com/businesses/gdprcontrollerterms/sccs/.
Meer informatie over de omgang met gebruikersgegevens vindt u in de privacyverklaring van Google: https://policies.google.com/privacy?hl=de.

Google RECAPTCHA

Wij gebruiken “Google reCAPTCHA” (hierna “reCAPTCHA”) op deze website. De aanbieder is Google Ireland Limited (“Google”), Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ierland.
ReCAPTCHA is bedoeld om te controleren of de gegevensinvoer op deze website (e.B. in een contactformulier) wordt uitgevoerd door een mens of door een geautomatiseerd programma. Hiervoor analyseert reCAPTCHA het gedrag van de websitebezoeker op basis van verschillende kenmerken. Deze analyse begint automatisch zodra de websitebezoeker de website betreedt. Voor analyse evalueert reCAPTCHA verschillende informatie (e.B. IP-adres, verblijfsduur van de websitebezoeker op de website of muisbewegingen van de gebruiker). De gegevens die tijdens de analyse worden verzameld, worden doorgestuurd naar Google.
De reCAPTCHA analyses draaien volledig op de achtergrond. Websitebezoekers worden niet geïnformeerd dat er een analyse plaatsvindt.
De opslag en analyse van de gegevens vindt plaats op basis van artikel 6 par. 1 lit. f AVG. De websitebeheerder heeft een legitiem belang bij het beschermen van zijn webaanbiedingen tegen misbruik van geautomatiseerde spionage en SPAM. Indien een overeenkomstige toestemming is gevraagd, vindt de verwerking uitsluitend plaats op basis van art. 1 lit. een AVG; De toestemming kan te allen tijde worden ingetrokken.
Voor meer informatie over Google reCAPTCHA verwijzen wij u naar het Privacybeleid van Google en de Servicevoorwaarden van Google onder de volgende links:
https://policies.google.com/privacy?hl=de en https://policies.google.com/terms?hl=de.