Gegevensbescherming in één oogopslag

Algemene informatie

De volgende opmerkingen geven een eenvoudig overzicht van wat er met uw persoonlijke gegevens gebeurt wanneer u deze website bezoekt. Persoonsgegevens zijn alle gegevens waarmee u persoonlijk geïdentificeerd kunt worden. Gedetailleerde informatie over het onderwerp gegevensbescherming is te vinden in onze gegevensbeschermingsverklaring die onder deze tekst wordt vermeld.

Gegevensverzameling op deze website

Wie is verantwoordelijk voor het verzamelen van gegevens op deze website?

De gegevensverwerking op deze website wordt uitgevoerd door de exploitant van de website. Hun contactgegevens zijn te vinden in de sectie “Kennisgeving over de verantwoordelijke instantie” in deze gegevensbeschermingsverklaring.

Hoe verzamelen wij uw gegevens?

Aan de ene kant worden uw gegevens verzameld door deze aan ons te verstrekken. Dit kunnen, voor .B, gegevens zijn die u invult in een contactformulier.
Andere gegevens worden automatisch of na uw toestemming verzameld bij het bezoeken van de website door onze IT-systemen. Dit zijn voornamelijk technische gegevens (e.B internetbrowser, besturingssysteem of tijdstip van paginatoegang). Deze gegevens worden automatisch verzameld zodra u deze website bezoekt.

Waarvoor gebruiken wij uw gegevens?

Een deel van de gegevens wordt verzameld om een foutloze levering van de website te garanderen. Andere gegevens kunnen worden gebruikt om uw gebruikersgedrag te analyseren.

Welke rechten heeft u met betrekking tot uw gegevens?

U hebt te allen tijde het recht om kosteloos informatie te ontvangen over de herkomst, ontvanger en het doel van uw opgeslagen persoonsgegevens. U hebt ook het recht om de rectificatie of verwijdering van deze gegevens te vragen. Als u uw toestemming hebt gegeven voor gegevensverwerking, kunt u deze toestemming te allen tijde voor de toekomst intrekken. U hebt ook het recht om in bepaalde omstandigheden de beperking van de verwerking van uw persoonsgegevens te vragen.
Bovendien hebt u het recht om een klacht in te dienen bij de bevoegde toezichthoudende autoriteit.
U kunt te allen tijde contact met ons opnemen als u nog vragen heeft over het onderwerp gegevensbescherming.

Analysetools en tools van derden

Wanneer u deze website bezoekt, kan uw surfgedrag statistisch worden geëvalueerd. Dit gebeurt vooral met zogenaamde analyseprogramma’s.
Gedetailleerde informatie over deze analyseprogramma’s is te vinden in het volgende privacybeleid.

Hosting en Content Delivery Networks (CDN)

Externe hosting

Deze website wordt gehost door een externe dienstverlener (hoster). De persoonlijke gegevens die op deze website worden verzameld, worden opgeslagen op de servers van de hoster. Dit kunnen IP-adressen, contactverzoeken, meta- en communicatiegegevens, contractgegevens, contactgegevens, namen, websitetoegangen en andere gegevens die via een website worden gegenereerd, omvatten.
De hoster wordt gebruikt voor het uitvoeren van het contract met onze potentiële en bestaande klanten (artikel 6, lid 1, onder.b AVG) en in het belang van een veilige, snelle en efficiënte levering van ons online aanbod door een professionele aanbieder (artikel 6, lid 1, onder f), AVG).
Onze hoster zal uw gegevens alleen verwerken voor zover dat nodig is om aan zijn prestatieverplichtingen te voldoen en onze instructies met betrekking tot deze gegevens op te volgen.
Wij gebruiken de volgende hoster:
ALL-INKL.COM
Hauptstraße 68
D-02742 Friedersdorf, Duitsland

Sluiting van een contract voor orderverwerking

Om een verwerking die voldoet aan de gegevensbescherming te garanderen, hebben we een contract voor orderverwerking gesloten met onze hoster.

Algemene informatie en verplichte informatie

Privacy

De exploitanten van deze pagina’s nemen de bescherming van uw persoonlijke gegevens zeer serieus. Wij behandelen uw persoonsgegevens vertrouwelijk en in overeenstemming met de wettelijke voorschriften inzake gegevensbescherming en deze gegevensbeschermingsverklaring.
Wanneer u deze website gebruikt, worden verschillende persoonsgegevens verzameld.
Persoonsgegevens zijn gegevens waarmee u persoonlijk geïdentificeerd kunt worden. Dit privacybeleid legt uit welke gegevens we verzamelen en waarvoor we deze gebruiken. Ook wordt uitgelegd hoe en met welk doel dit gebeurt.
We willen erop wijzen dat gegevensoverdracht op internet (e.B. bij communicatie via e-mail) beveiligingslacunes kan hebben. Een volledige bescherming van de gegevens tegen toegang door derden is niet mogelijk.

Opmerking over de verantwoordelijke instantie

De verantwoordelijke instantie voor de gegevensverwerking op deze website is:
EDV & cad groep
Buchbichl 38
D-83737 Irschenberg, Duitsland
Telefoon: +49 (0) 8025 / 99 59 69
E-mailadres: info@edv-cad.de
De verantwoordelijke instantie is de natuurlijke of rechtspersoon die alleen of samen met anderen beslist over de doeleinden en middelen voor de verwerking van persoonsgegevens (e.B namen, e-mailadressen, enz.).

Bewaartermijn

Tenzij in deze gegevensbeschermingsverklaring een meer specifieke bewaartermijn is gespecificeerd, blijven uw persoonsgegevens bij ons totdat het doel van de gegevensverwerking niet langer van toepassing is. Als u een legitiem verzoek tot verwijdering indient of uw toestemming voor gegevensverwerking intrekt, worden uw gegevens verwijderd, tenzij we andere wettelijk toegestane redenen hebben voor het opslaan van uw persoonlijke gegevens (e.B. fiscale of commerciële bewaartermijnen); in het laatste geval vindt de verwijdering plaats nadat deze redenen zijn verwijderd.

Opmerking over gegevensoverdracht naar de VS

In onze website zijn onder andere tools van bedrijven uit de VS geïntegreerd. Als deze tools actief zijn, kunnen uw persoonlijke gegevens worden gedeeld met de Amerikaanse servers van de respectieve bedrijven. Wij willen erop wijzen dat de VS geen veilig derde land is in de zin van de EU-wetgeving inzake gegevensbescherming. Amerikaanse bedrijven zijn verplicht om persoonsgegevens over te dragen aan veiligheidsautoriteiten zonder dat u als betrokkene hiertegen juridische stappen kunt ondernemen.
Het kan daarom niet worden uitgesloten dat Amerikaanse autoriteiten (e.B. geheime diensten) uw gegevens verwerken, evalueren en permanent opslaan op Amerikaanse servers voor bewakingsdoeleinden. Wij hebben geen invloed op deze verwerkingsactiviteiten.

Intrekking van uw toestemming voor gegevensverwerking

Veel gegevensverwerkingen zijn alleen mogelijk met uw uitdrukkelijke toestemming. U kunt uw toestemming te allen tijde intrekken. De rechtmatigheid van de gegevensverwerking die tot de intrekking is uitgevoerd, blijft onaangetast door de intrekking.

Recht om bezwaar te maken tegen gegevensverzameling in speciale gevallen en tegen direct marketing (artikel 21 AVG)

ALS DE GEGEVENSVERWERKING IS GEBASEERD OP ARTIKEL 6 PAR. 1 LIT. E OF F AVG, HEBT U TE ALLEN TIJDE HET RECHT OM BEZWAAR TE MAKEN TEGEN DE VERWERKING VAN UW PERSOONSGEGEVENS OM REDENEN DIE VOORTVLOEIEN UIT UW SPECIFIEKE SITUATIE; DIT GELDT OOK VOOR PROFILERING OP BASIS VAN DEZE BEPALINGEN. DE RESPECTIEVE RECHTSGRONDSLAG WAAROP DE VERWERKING IS GEBASEERD, IS TE VINDEN IN DEZE GEGEVENSBESCHERMINGSVERKLARING. INDIEN U BEZWAAR MAAKT, ZULLEN WIJ UW BETREFFENDE PERSOONSGEGEVENS NIET LANGER VERWERKEN,
TENZIJ WE DWINGENDE LEGITIEME REDENEN VOOR DE VERWERKING KUNNEN AANTONEN DIE ZWAARDER WEGEN DAN UW BELANGEN, RECHTEN EN VRIJHEDEN OF DE VERWERKING DIENT OM RECHTSVORDERINGEN IN TE STELLEN, UIT TE OEFENEN OF TE VERDEDIGEN (BEZWAAR OP GROND VAN ARTIKEL 21, LID 1, AVG).
ALS UW PERSOONSGEGEVENS WORDEN VERWERKT VOOR DIRECT MARKETINGDOELEINDEN, HEBT U HET RECHT OM TE ALLEN TIJDE BEZWAAR TE MAKEN TEGEN DE VERWERKING VAN PERSOONSGEGEVENS DIE OP U BETREKKING HEBBEN TEN BEHOEVE VAN DERGELIJKE RECLAME; DIT GELDT OOK VOOR PROFILERING VOOR ZOVER DEZE VERBAND HOUDT MET DERGELIJKE DIRECTE RECLAME. ALS U BEZWAAR MAAKT, WORDEN UW PERSOONSGEGEVENS DAN NIET MEER GEBRUIKT VOOR DIRECT MARKETING (BEZWAAR OP GROND VAN ARTIKEL 21 LID 2 AVG).

Recht om een klacht in te dienen bij de bevoegde toezichthoudende autoriteit

In geval van schendingen van de AVG hebben betrokkenen het recht om een klacht in te dienen bij een toezichthoudende autoriteit, met name in de lidstaat van hun gewone verblijfplaats, hun werkplek of de plaats van de vermeende inbreuk. Het recht om een klacht in te dienen doet geen afbreuk aan enig ander administratief of gerechtelijk beroep.
Recht op gegevensportabiliteit U hebt het recht om gegevens die wij automatisch verwerken op basis van uw toestemming of ter uitvoering van een contract aan u of aan een derde partij te laten overhandigen in een gemeenschappelijk, machineleesbaar formaat. Als u verzoekt om de directe overdracht van de gegevens aan een andere verwerkingsverantwoordelijke, zal dit alleen plaatsvinden voor zover dit technisch haalbaar is.

SSL- of TLS-codering

Deze site maakt gebruik van SSL- of TLS-codering om veiligheidsredenen en om de overdracht van vertrouwelijke inhoud te beschermen, zoals bestellingen of vragen die u naar ons als site-exploitant stuurt. U kunt een versleutelde verbinding herkennen aan het feit dat de adresregel van de browser verandert van “http://” in “https://” en aan het hangslotsymbool in uw browserregel.
Als SSL- of TLS-codering is geactiveerd, kunnen de gegevens die u naar ons verzendt niet door derden worden gelezen.

Informatie, verwijdering en correctie

In het kader van de toepasselijke wettelijke bepalingen hebt u te allen tijde het recht op gratis informatie over uw opgeslagen persoonsgegevens, hun herkomst en ontvanger en het doel van de gegevensverwerking en, indien nodig, een recht op correctie of verwijdering van deze gegevens. U kunt te allen tijde contact met ons opnemen als u nog vragen heeft over het onderwerp persoonsgegevens.

Recht op beperking van de verwerking

U heeft het recht om beperking van de verwerking van uw persoonsgegevens te vragen.
U kunt te allen tijde contact met ons opnemen. Het recht op beperking van de verwerking bestaat in de volgende gevallen:

  • Als u de juistheid van uw bij ons opgeslagen persoonlijke gegevens betwist, hebben we meestal tijd nodig om dit te verifiëren. Voor de duur van de audit hebt u het recht om de beperking van de verwerking van uw persoonsgegevens te vragen.
  • Indien de verwerking van uw persoonsgegevens onrechtmatig was/is, kunt u verzoeken om beperking van de gegevensverwerking in plaats van verwijdering.
  • Als we uw persoonlijke gegevens niet langer nodig hebben, maar u deze nodig hebt om juridische claims uit te oefenen, te verdedigen of in te stellen, hebt u het recht om de beperking van de verwerking van uw persoonlijke gegevens te vragen in plaats van verwijdering.
  • Als u bezwaar maakt op grond van artikel 21 par. 1 AVG, moet er een balans worden gemaakt tussen uw en onze belangen. Zolang nog niet duidelijk is wiens belangen prevaleren, heeft u het recht om beperking van de verwerking van uw persoonsgegevens te vragen.
  • Als u de verwerking van uw persoonsgegevens hebt beperkt, mogen deze gegevens – afgezien van de opslag ervan – alleen worden verwerkt met uw toestemming of voor het instellen, uitoefenen of verdedigen van rechtsvorderingen of voor de bescherming van de rechten van een andere natuurlijke of rechtspersoon of om redenen van groot openbaar belang van de Europese Unie of een lidstaat.

Gegevensverzameling op deze website

Onze internetpagina’s maken gebruik van zogenaamde “cookies”. Cookies zijn kleine tekstbestanden en veroorzaken geen schade aan uw apparaat. Ze worden tijdelijk op uw apparaat opgeslagen voor de duur van een sessie (sessiecookies) of permanent (permanente cookies). Sessiecookies worden automatisch verwijderd aan het einde van uw bezoek. Permanente cookies blijven op uw apparaat opgeslagen totdat u ze zelf verwijdert of ze automatisch worden verwijderd door uw webbrowser.
In sommige gevallen kunnen cookies van externe bedrijven ook op uw apparaat worden opgeslagen wanneer u onze site bezoekt (cookies van derden). Deze stellen ons of u in staat om bepaalde diensten van het externe bedrijf te gebruiken (e.B. cookies voor het verwerken van betalingsdiensten).
Cookies hebben verschillende functies. Talrijke cookies zijn technisch noodzakelijk omdat bepaalde websitefuncties zonder hen niet zouden werken (e.B. de winkelwagenfunctie of de weergave van video’s). Andere cookies worden gebruikt om gebruikersgedrag te evalueren of om advertenties weer te geven.
Cookies die nodig zijn om het elektronische communicatieproces uit te voeren (noodzakelijke cookies) of om bepaalde door u gewenste functies te bieden (functionele cookies, e.B. voor de winkelwagenfunctie) of om de website te optimaliseren (e.B cookies om het webpubliek te meten) worden opgeslagen op basis van artikel 6 par. 1 lit. f AVG, tenzij een andere rechtsgrondslag is opgegeven. De websitebeheerder heeft een legitiem belang bij de opslag van cookies voor de technisch foutloze en geoptimaliseerde levering van zijn diensten. Indien toestemming voor de opslag van cookies is gevraagd, vindt de opslag van de betreffende cookies uitsluitend plaats op basis van deze toestemming (art. 6 lid 1 lit. a AVG); de toestemming kan te allen tijde worden ingetrokken.
U kunt uw browser zo instellen dat u wordt geïnformeerd over het instellen van cookies en cookies alleen in individuele gevallen toestaat, de acceptatie van cookies voor bepaalde gevallen of in het algemeen uitsluit en het automatisch verwijderen van cookies activeert bij het sluiten van de browser. Het uitschakelen van cookies kan de functionaliteit van deze website beperken. Voor zover cookies worden gebruikt door externe bedrijven of voor analysedoeleinden, zullen wij u hierover afzonderlijk informeren in het kader van deze gegevensbeschermingsverklaring en, indien nodig, uw toestemming vragen.

Om de gebruikte cookies en soortgelijke technologieën (trackingpixels, webbakens, enz.) en de bijbehorende toestemmingen te beheren, gebruiken we de toestemmingstool “Real Cookie Banner”. Voor meer informatie over hoe Real Cookie Banner werkt, zie https://devowl.io/de/rcb/datenverarbeitung/.

Het verstrekken van persoonsgegevens is contractueel niet verplicht of noodzakelijk voor het sluiten van een overeenkomst. U bent niet verplicht om de persoonsgegevens te verstrekken. Als u de persoonsgegevens niet verstrekt, kunnen wij uw toestemmingen niet beheren.

Cookie-instellingen

Sociale media

Facebook-plug-ins (like- en deelknop)

Plug-ins van het sociale netwerk Facebook zijn geïntegreerd op deze website. De aanbieder van deze dienst is Facebook Ireland Limited, 4 Grand Canal Square, Dublin 2, Ierland. Volgens Facebook zullen de verzamelde gegevens echter ook worden overgedragen aan de VS en andere derde landen.
U kunt de Facebook-plug-ins herkennen aan het Facebook-logo of de knop “Vind ik leuk” op deze website. Een overzicht van de Facebook-plug-ins vindt u hier: https://developers.facebook.com/docs/plugins/?.
Wanneer u deze website bezoekt, brengt de plug-in een directe verbinding tot stand tussen uw browser en de Facebook-server. Facebook ontvangt de informatie dat u deze website hebt bezocht met uw IP-adres. Als u op de “Vind ik leuk”-knop van Facebook klikt terwijl u bent ingelogd op uw Facebook-account, kunt u de inhoud van deze website koppelen aan uw Facebook-profiel. Hierdoor kan Facebook het bezoek aan deze website toewijzen aan uw gebruikersaccount. Wij willen u erop wijzen dat wij als aanbieder van de pagina’s geen kennis hebben van de inhoud van de verzonden gegevens of het gebruik ervan door Facebook. Meer informatie is te vinden in het privacybeleid van Facebook op: https://de-de.facebook.com/privacy/explanation.
Als u niet wilt dat Facebook uw bezoek aan deze website kan koppelen aan uw Facebook-gebruikersaccount, logt u uit bij uw Facebook-gebruikersaccount.
Het gebruik van Facebook-plug-ins is gebaseerd op artikel 6 par. 1 lit. f AVG. De websitebeheerder heeft een gerechtvaardigd belang bij een zo breed mogelijke zichtbaarheid in de sociale media. Indien een overeenkomstige toestemming is gevraagd, vindt de verwerking uitsluitend plaats op basis van artikel 6 par. 1 lit. een AVG; de toestemming kan te allen tijde worden ingetrokken.
De gegevensoverdracht naar de VS is gebaseerd op de modelcontractbepalingen van de Europese Commissie.
Details zijn hier te vinden: https://www.facebook.com/legal/EU_data_transfer_addendum en https://de-de.facebook.com/help/566994660333381.

Analysetools en reclame

WordPress Statistieken

Deze website maakt gebruik van “WordPress-statistieken” om de toegang van bezoekers statistisch te evalueren. De aanbieder is Automattic Inc., 60 29th Street #343, San Francisco, CA 94110-4929, USA.
WordPress Statistics maakt gebruik van technologieën die de herkenning van de gebruiker mogelijk maken met het oog op het analyseren van gebruikersgedrag (e.B cookies of device fingerprinting). WordPress-statistieken registreren voor analyse, onder andere logbestanden (verwijzer, IP-adres, browser, enz.), de herkomst van websitebezoekers (land, stad) en welke acties ze op de site hebben ondernomen (e.B klikken, weergaven, downloads). De op deze manier verzamelde informatie over het gebruik van deze website wordt opgeslagen op servers in de VS.
Uw IP-adres wordt geanonimiseerd na verwerking en vóór opslag.
Het gebruik van deze analysetool is gebaseerd op artikel 6, lid. 1 lit. f AVG. De exploitant van de website heeft een legitiem belang bij de anonieme analyse van gebruikersgedrag om zowel zijn website als zijn advertenties te optimaliseren. Indien een overeenkomstige toestemming is gevraagd (e.B. toestemming voor de opslag van cookies), vindt de verwerking uitsluitend plaats op basis van artikel 6 par. 1 lit. een AVG; de toestemming kan te allen tijde worden ingetrokken.

Nieuwsbrief

Nieuwsbrief gegevens

Als u de nieuwsbrief wilt ontvangen die op de website wordt aangeboden, hebben we een e-mailadres van u nodig, evenals informatie waarmee we kunnen verifiëren dat u de eigenaar bent van het opgegeven e-mailadres en dat u akkoord gaat met het ontvangen van de nieuwsbrief. Verdere gegevens worden niet of alleen op vrijwillige basis verzameld. Wij gebruiken deze gegevens uitsluitend voor het verzenden van de gevraagde informatie en geven deze niet door aan derden.
De verwerking van de gegevens die zijn ingevoerd in het registratieformulier voor de nieuwsbrief vindt uitsluitend plaats op basis van uw toestemming (artikel 6, lid 1, onder a) AVG). U kunt uw toestemming voor de opslag van de gegevens, het e-mailadres en het gebruik ervan voor het verzenden van de nieuwsbrief te allen tijde intrekken, bijvoorbeeld via de link “afmelden” in de nieuwsbrief. De rechtmatigheid van de gegevensverwerkingsactiviteiten die al hebben plaatsgevonden, blijft onaangetast door de intrekking.
De gegevens die u bij ons hebt opgeslagen met het oog op het ontvangen van de nieuwsbrief, worden door ons of de nieuwsbriefserviceprovider opgeslagen totdat u zich .dem afmelden voor de nieuwsbrief en worden verwijderd uit de nieuwsbriefdistributielijst nadat u zich hebt afgemeld voor de nieuwsbrief of nadat het doel is voltooid. We behouden ons het recht voor om e-mailadressen uit onze nieuwsbriefdistributielijst naar eigen goeddunken te gebruiken in het kader van ons legitieme belang op grond van artikel 6 par. 1 lit. f GDPR te verwijderen of te blokkeren.
Nadat u zich hebt afgemeld voor de distributielijst van de nieuwsbrief, kan uw e-mailadres door ons of .dem nieuwsbriefserviceprovider worden opgeslagen op een zwarte lijst om toekomstige mailings te voorkomen. De gegevens van de zwarte lijst worden alleen voor dit doel gebruikt en worden niet samengevoegd met andere gegevens.
Dit dient zowel uw belang als ons belang om te voldoen aan de wettelijke vereisten bij het verzenden van nieuwsbrieven (legitiem belang in de zin van artikel 6, lid 1, onder f), AVG). De opslag op de zwarte lijst is niet beperkt in de tijd. U kunt bezwaar maken tegen de opslag als uw belangen zwaarder wegen dan ons gerechtvaardigd belang.

Plug-ins en tools

YouTube met verbeterde privacy

Deze website integreert video’s van YouTube. De exploitant van de pagina’s is Google Ireland Limited (“Google”), Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ierland.
We gebruiken YouTube in de verbeterde privacymodus. Volgens YouTube betekent deze modus dat YouTube geen informatie over bezoekers van deze website opslaat voordat ze de video bekijken. De overdracht van gegevens aan YouTube-partners wordt echter niet noodzakelijkerwijs uitgesloten door de uitgebreide gegevensbeschermingsmodus. Zo maakt YouTube verbinding met het Google DoubleClick-netwerk, ongeacht of u een video bekijkt.
Zodra u een YouTube-video op deze website start, wordt een verbinding met de servers van YouTube tot stand gebracht. De YouTube-server wordt geïnformeerd welke van onze pagina’s u hebt bezocht.
Als u bent ingelogd op uw YouTube-account, stelt u YouTube in staat om uw surfgedrag rechtstreeks aan uw persoonlijke profiel toe te wijzen. Je kunt dit voorkomen door uit te loggen bij je YouTube-account.
Bovendien kan YouTube verschillende cookies op uw apparaat opslaan na het starten van een video of vergelijkbare herkenningstechnologieën gebruiken (e.B. device fingerprinting). Op deze manier kan YouTube informatie verkrijgen over bezoekers van deze website. Deze informatie wordt onder andere gebruikt om videostatistieken te verzamelen, de gebruikerservaring te verbeteren en fraudepogingen te voorkomen.
Indien nodig kunnen verdere gegevensverwerkingsbewerkingen worden geactiveerd na het begin van een YouTube-video, waarop wij geen invloed hebben.
Het gebruik van YouTube is in het belang van een aantrekkelijke presentatie van onze online aanbiedingen.
Dit vormt een gerechtvaardigd belang in de zin van artikel 6 par. 1 lit. f AVG. Indien een overeenkomstige toestemming is gevraagd, vindt de verwerking uitsluitend plaats op basis van artikel 6 par. 1 lit. een AVG; de toestemming kan te allen tijde worden ingetrokken.
Meer informatie over gegevensbescherming bij YouTube is te vinden in hun privacybeleid op: https://policies.google.com/privacy?hl=de.

Lettertype Awesome

Deze site maakt gebruik van Font Awesome voor de uniforme weergave van lettertypen en symbolen. De aanbieder is Fonticons, Inc., 6 Porter Road Apartment 3R, Cambridge, Massachusetts, USA.
Wanneer u een pagina oproept, laadt uw browser de vereiste lettertypen in uw browsercache om teksten, lettertypen en symbolen correct weer te geven. Voor dit doel moet de browser die u gebruikt verbinding maken met de servers van Font Awesome. Als gevolg hiervan wordt Font Awesome zich ervan bewust dat deze website is geopend via uw IP-adres. Het gebruik van Font Awesome is gebaseerd op art. 6 para. 1 lit. f AVG. Wij hebben een gerechtvaardigd belang bij de uniforme presentatie van het lettertype op onze website. Indien een overeenkomstige toestemming is gevraagd (e.B. toestemming voor de opslag van cookies), vindt de verwerking uitsluitend plaats op basis van artikel 6 par. 1 lit. een AVG; de toestemming kan te allen tijde worden ingetrokken.
Als uw browser Font Awesome niet ondersteunt, wordt een standaardlettertype door uw computer gebruikt.
Meer informatie over Font Awesome is te vinden en in het privacybeleid van Font Awesome
onder: https://fontawesome.com/privacy.

Google Kaarten

Deze site maakt gebruik van de kaartendienst Google Maps. De aanbieder is Google Ireland Limited (“Google”), Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ierland.
Om de functies van Google Maps te gebruiken, is het noodzakelijk om uw IP-adres op te slaan. Deze informatie wordt meestal verzonden naar een server van Google in de VS en daar opgeslagen. De aanbieder van deze site heeft geen invloed op deze gegevensoverdracht.
Het gebruik van Google Maps is in het belang van een aantrekkelijke presentatie van onze online aanbiedingen en een gemakkelijke vindbaarheid van de door ons op de website aangegeven plaatsen. Dit vormt een gerechtvaardigd belang in de zin van artikel 6 par. 1 lit. f AVG. Indien een overeenkomstige toestemming is gevraagd, vindt de verwerking uitsluitend plaats op basis van artikel 6 par. 1 lit. een AVG; de toestemming kan te allen tijde worden ingetrokken.
De gegevensoverdracht naar de VS is gebaseerd op de modelcontractbepalingen van de Europese Commissie.
Details zijn hier te vinden: https://privacy.google.com/businesses/gdprcontrollerterms/ en https://privacy.google.com/businesses/gdprcontrollerterms/sccs/.
Meer informatie over de omgang met gebruikersgegevens vindt u in het privacybeleid van Google: https://policies.google.com/privacy?hl=de.

Google RECAPTCHA

Wij gebruiken “Google reCAPTCHA” (hierna “reCAPTCHA”) op deze website. De aanbieder is Google Ireland Limited (“Google”), Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ierland.
ReCAPTCHA is bedoeld om te controleren of de gegevensinvoer op deze website (e.B. in een contactformulier) wordt uitgevoerd door een mens of door een geautomatiseerd programma. Hiervoor analyseert reCAPTCHA het gedrag van de websitebezoeker op basis van verschillende kenmerken. Deze analyse begint automatisch zodra de websitebezoeker de website betreedt. Voor analyse evalueert reCAPTCHA verschillende informatie (e.B. IP-adres, verblijfsduur van de websitebezoeker op de website of muisbewegingen van de gebruiker). De gegevens die tijdens de analyse worden verzameld, worden doorgestuurd naar Google.
De reCAPTCHA analyses draaien volledig op de achtergrond. Websitebezoekers worden niet geïnformeerd dat er een analyse plaatsvindt.
De opslag en analyse van de gegevens vindt plaats op basis van artikel 6 par. 1 lit. f AVG. De websitebeheerder heeft een legitiem belang bij het beschermen van zijn webaanbiedingen tegen misbruik van geautomatiseerde spionage en SPAM. Indien een overeenkomstige toestemming is gevraagd, vindt de verwerking uitsluitend plaats op basis van artikel 6 par. 1 lit. een AVG; de toestemming kan te allen tijde worden ingetrokken.
Voor meer informatie over Google reCAPTCHA verwijzen wij u naar het Privacybeleid van Google en de Servicevoorwaarden van Google onder de volgende links:
https://policies.google.com/privacy?hl=de en https://policies.google.com/terms?hl=de.